Parametry

Parametry můžete používat ve studiích návrhů a propojovat je s proměnnými, které lze měnit při každé iteraci při vyhodnocování nebo optimalizace scénáře návrhu. Můžete parametrizovat kóty, globální proměnné a prvky modelu ze simulačních nebo pohybových studií.

Propojíte-li parametry se vstupními poli, budou parametry řídit číselnou hodnotu přidruženého prvku. Jestliže například určíte Force1 jako parametr síly, lze ho propojit s polem pro zadání síly místo zadávání její číselné hodnoty. Změna hodnoty parametru Force1 automaticky způsobí změnu síly, která je k ní přidružena.