Studie podmodelu

Studie podmodelu můžete použít pro zlepšení výsledků u menších oblastí velkých modelů, aniž byste museli znovu provádět analýzu celého modelu. Úprava sítě pouze u vybraných těl a opětovné spuštění analýzy u podmodelu může významně zkrátit dobu výpočtu.

Tato funkce je k dispozici v aplikaci SOLIDWORKS Simulation Professional a vyšších.

Když nastavíte a spustíte statickou nebo nelineární statickou studii u vícetělových dílů nebo velkých sestav s relativně hrubou sítí, můžete určit skupinu těl jako podmodel. Zjemněte síť těl v daném podmodelu a poté spusťte analýzu znovu, aby se zpřesnily výsledky pouze pro podmodel bez nutnosti přepočítávat výsledky pro celý model.

Studie podmodelu je odvozena od vhodné mateřské studie. Pro vytvoření studie podmodelu je nutné splnit následující podmínky:

  • Studie musí být typu statická nebo nelineární statická, musí obsahovat více těl a nesmí to být studie podmodelu. Mateřská studie nesmí být studie 2D zjednodušení.
  • Vybraná těla, ze kterých se daná část modelu skládá, nesmí mít kontakt typu Žádný průnik s těly, která vybrána nebyla, pokud by docházelo ke kontaktnímu tlaku přes řez ohraničení.
  • Vybraná těla, ze kterých se daný podmodel skládá, nesmí sdílet spojení s těly, která vybrána nebyla. Například sestava potrubí uvedená níže není vhodný mateřský model. Podmodel dvou částí je připojen ke třetí vyloučené části pomocí šroubů.
    submodeling_invalid_model.png
  • Řez ohraničení podmodelu nesmí procházet skrze těla.
  • Řez ohraničení podmodelu nesmí vést skrze spojený kontakt určený spoji nosníku nebo spoji hran skořepiny.
  • Spojený kontakt na řezu ohraničení podmodelu je formulován s nekompatibilní sítí.