Opcje CircuitWorks - Modele

Ustawianie opcji wpływających na modelowanie i określanie miejsca zapisywania modeli przez CircuitWorks.

Aby wyświetlić Opcje CircuitWorks - Modele:

W oknie dialogowym Opcje CircuitWorks kliknąć Modele.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje CircuitWorks, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • W CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie kliknąć Opcje .
  • W aplikacji SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > CircuitWorks > Opcje CircuitWorks.

Użyj tej konwencji nazewnictwa dla modeli utworzonych przez CircuitWorks

Określa sposób nazywania nowych modeli komponentów przez CircuitWorks.

Podczas dokonywania wyborów, należy rozważyć opcję Dopasuj komponenty w bibliotece wg Biblioteka . Na przykład: jeżeli opcja ta jest ustawiona jako Nazwa i numer, to CircuitWorks uznaje za unikatowe wszystkie komponenty o tej samej nazwie, lecz o innych numerach części. Dlatego konieczne jest zdefiniowanie konwencji nadawania nazw, która wykorzystuje zarówno nazwę komponentu, jak i numer części, aby nie dopuścić do przypadkowego zastąpienia istniejących modeli komponentów.
Pierwsza część nazwy pliku Wybrać Nazwa komponentu ECAD lub Numer części ECAD.
Ogranicznik (opcjonalnie) W przypadku używania dwuczęściowych nazw plików, należy wybrać ogranicznik, który oddziela obydwie części: _ (podkreślenie), - (myślnik), (odstęp) lub lub (bez odstępu).
Druga część nazwy pliku (opcjonalnie) Wybrać (Brak), Numer sekwencyjny, Nazwa komponentu ECAD lub Numer części ECAD.
Usuń te znaki z nazw plików Ze względu na ograniczenia systemu Windows odnośnie nazw plików, następujące znaki nie są nigdy używane:
   . , @ ; [ ] / \ ? { } > < | * 
Można określać dodatkowe znaki.

Na przykład: jeżeli określimy - jako nieprawidłowy znak, CircuitWorks zapisze plik ECAD 1206-B jako plik części SOLIDWORKS 1206B.sldprt.

Buduj nowe modele w tej orientacji

Orientacja Wybór orientacji dla wszystkich nowych geometrii tworzonych przez CircuitWorks:
  • Modelowany z płaszczyzny przedniej (XY)
  • Modelowany z płaszczyzny górnej (XZ)
  • Modelowany z płaszczyzny prawej (YZ)
CircuitWorks przechowuje orientację komponentu w bibliotece komponentów. Zmiana tego ustawienia nie ma wpływu na dokumenty które są już wymodelowane. CircuitWorks obraca istniejące modele komponentów, aby wyrównać je prawidłowo w nowej orientacji.

Zapisz modele utworzone przez CircuitWorks do tych folderów

Bieżący schemat folderów Wybór schematu folderów, który definiuje lokalizacje dla danych CircuitWorks. Należy wybrać Domyślny, aby użyć schematu domyślnego lub wybrać schemat zdefiniowany przez użytkownika. Aby przechowywać dane różnych projektów w oddzielnych lokalizacjach, należy użyć różnych schematów.
Aby utworzyć schemat folderów, należy:
  1. Kliknąć .
  2. W oknie dialogowym Nazwa nowego schematu wpisać nazwę i kliknąć OK.
  3. Aby określić foldery dla nowego schematu, wpisać ścieżkę lub kliknąć w każdym z pól lokalizacji.

Aby usunąć schemat, należy wybrać ten schemat, a następnie kliknąć i kliknąć Tak w oknie potwierdzenia. Nie można usunąć wpisu Domyślny.

Baza danych Lokalizacja centralnej bazy danych biblioteki komponentów (plik SQLite o nazwie ecadlib.db).
Jeżeli w danej sieci występuje więcej niż jedno stanowisko CircuitWorks, zaleca się zmianę ścieżek Komponenty i Baza danych na współużytkowaną lokalizację, taką jak dysk sieciowy, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników. Gdy jeden użytkownik buduje model w CircuitWorks, wszelkie komponenty tworzone i dodawane do biblioteki są natychmiast dostępne dla wszystkich innych użytkowników CircuitWorks. Lokalizacje Płytek i Zarysów są mniej ważne ponieważ typowo przebudowujemy te modele za każdym razem gdy przebudowywane jest złożenie.
W przypadku korzystania ze środowiska SOLIDWORKS PDM należy ustawić Bazę danych na współużytkowaną lokalizację poza przechowalnią, a Komponenty na folder lokalnego widoku przechowalni.
Komponenty Lokalizacja, w której CircuitWorks zapisuje modele komponentów.

Aby aplikacja CircuitWorks pobierała najnowsze pliki komponentów z przechowalni SOLIDWORKS PDM, należy włączyć integrację SOLIDWORKS PDM (patrz opcje Opcje CircuitWorks - Biblioteka ) i ustawić Komponenty na folder lokalnego widoku przechowalni. Ścieżka ta musi być taka sama dla każdego użytkownika.

Płytki Lokalizacja, w której CircuitWorks zapisuje modele płytek.
Zarysy Lokalizacja, w której CircuitWorks zapisuje wszelkie dodatkowe części SOLIDWORKS (obszary poza obrębem elementów, obszary obrębu elementów i inne zarysy tworzone w procesie budowy), przy założeniu, że aplikacja CircuitWorks jest skonfigurowana do budowania tych elementów jako komponenty, a nie operacje płytki (patrz opcja Modeluj Obszary poza obrębem elementów i Obszary obrębu elementów jako CircuitWorks - Import SOLIDWORKS).
Kalkomanie Lokalizacja, w której aplikacja CircuitWorks zapisuje kalkomanie podczas budowania modelu SOLIDWORKS z wybraną opcją Użyj kalkomanii ścieżek zamiast geometrii.
Filtry Lokalizacja, w której program CircuitWorks zapisuje eksportowane filtry.
Modele złożeń Lokalizacja, w której program CircuitWorks zapisuje złożenia SOLIDWORKS.
Aby przywrócić foldery domyślne, należy kliknąć Zresetuj > Zresetuj schematy folderów w dolnej części okna dialogowego Opcje CircuitWorks, a następnie kliknąć Tak w oknie potwierdzenia.