Opcje CircuitWorks - Import SOLIDWORKS

Ustawianie opcji wpływających na sposób budowania i wyświetlania modeli przez SOLIDWORKS.

Aby wyświetlić Opcje CircuitWorks - Import SOLIDWORKS:

W oknie dialogowym Opcje CircuitWorks kliknąć Import SOLIDWORKS.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Opcje CircuitWorks, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • W CircuitWorks kliknąć menu aplikacji CircuitWorks , a następnie kliknąć Opcje .
 • W aplikacji SOLIDWORKS kliknąć Narzędzia > CircuitWorks > Opcje CircuitWorks.
Pokaż tworzenie części w SOLIDWORKS

Pokazuje tworzenie nowych modeli komponentów w SOLIDWORKS podczas budowania złożenia. Wybranie tej opcji znacznie obniża wydajność CircuitWorks.

Powiąż geometrię szkicu w SOLIDWORKS

Dodaje powiązania, aby całkowicie zdefiniować każdy element szkicu. Wybranie tej opcji minimalizuje ryzyko przypadkowej zmiany geometrii w SOLIDWORKS, jednakże obniża również nieco wydajność CircuitWorks podczas tworzenia nowych części SOLIDWORKS.

Unieruchom komponenty w SOLIDWORKS

Domyślnie CircuitWorks wstawia modele komponentów w prawidłowej lokalizacji w złożeniu SOLIDWORKS, jednakże pozostają one niepowiązane i są ruchome. Wybranie tej opcji unieruchamia komponenty. Wybranie tej opcji znacznie obniża wydajność CircuitWorks w przypadku dużych złożeń.

Ustaw konfigurację komponentu na numer części

Podczas dodawania części do złożenia SOLIDWORKS używany jest numer części komponentu jako konfiguracja, jeżeli konfiguracja o takiej nazwie istnieje.

Dodaj układ współrzędnych CircuitWorks do każdego nowego komponentu

Tworzy układ współrzędnych określony dla CircuitWorks przy użyciu danych współrzędnych z importowanych komponentów.

Użytkownicy, którzy używają wspólnego układu współrzędnych, mogą łatwiej współużytkować komponenty i mają pewność, że CircuitWorks umieszcza je w prawidłowej orientacji w złożeniu.

Zapisz te Dostosowane właściwości do każdego nowego modelu

Dodaje następujące dostosowane właściwości do każdego modelu komponentu utworzonego przez CircuitWorks: Nazwa komponentu, Numer części oraz Wysokość komponentu. Standardowe nazwy dostosowanych właściwości są definiowane w CircuitWorks, jednakże można określać inne nazwy właściwości.

Wszystkie dostosowane właściwości są typu 'tekst', za wyjątkiem wysokości komponentu, która jest liczbą. Format IDF 3.0 i wyższe obsługują właściwości zdefiniowane w systemie ECAD. Wszelkie właściwości komponentu znalezione w systemie ECAD są dodawane do właściwości dostosowanych komponentu, na przykład Wszelkie właściwości komponentu znalezione w systemie ECAD są dodawane do właściwości dostosowanych komponentu, na przykład:

Opcja ta pozwala spełnić wymagania uprzednio zdefiniowanych szablonów LM, obramowań rysunków lub istniejącego systemu PDM.

Użyj szablonów SOLIDWORKS przy tworzeniu nowych dokumentów
Używa szablonów SOLIDWORKS do sterowania właściwościami dokumentu, takimi jak kolory, czcionki czy style wymiarów. Gdy opcja jest wybrana:
 • Szablon częściSzablon częściPrzeglądajPrzeglądaj tool_filter_part, aby wybrać plik *.prtdot.
 • W obszarze Szablon złożenia kliknąć Przeglądajtool_filter_assembly.png, aby wybrać plik *.asmdot*.asmdot

Gdy opcja nie jest zaznaczona, CircuitWorks używa domyślnych ustawień SOLIDWORKS podczas tworzenia nowych dokumentów.

Ustaw drzewo operacji, aby pokazywało
Podczas tworzenia złożenia SOLIDWORKS aplikacja CircuitWorks określa, co należy wyświetlić w drzewie operacji SOLIDWORKS FeatureManager:
 • Nazwa komponentu SOLIDWORKS
 • Numer części ECAD
 • Nazwa komponentu ECAD
 • Desygnator odniesienia ECAD
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy wybrać Nazwa komponentu SOLIDWORKS.
Modeluj Obszary poza obrębem elementów i Obszary obrębu elementów jako
Określa reprezentację obszarów poza obrębem elementów, obszarów obrębu elementów i typów zarysów zdefiniowanych przez użytkownika w złożeniu SOLIDWORKS:
 • Części w obrębie złożenia SOLIDWORKS – CircuitWorks buduje oddzielny plik części dla każdego obszaru poza obrębem elementów lub obszaru obrębu elementów. Modele te są automatycznie nazywane i zapisywane w folderze Zarysy (patrz opcje Modele). Podczas budowy modelu płytki, CircuitWorks wstawia oddzielne pliki części do złożenia.
 • Operacje na części płytki - CircuitWorks szkicuje i wyciąga każdy obszar jako operację w pliku części SOLIDWORKS, który reprezentuje płytkę.
Ścieżki, podkładki, przelotki i wypełnienia obszarów modeli jako

Ignoruj (Szybko)

Wyklucza ścieżki, podkładki, przelotki i wypełnienia obszarów z modelu SOLIDWORKS.

Importowane obiekty (Wolno)

Określa ścieżki, podkładki, przelotki i wypełnienia obszarów jako obiekty w modelu SOLIDWORKS. Importowanych obiektów nie można edytować.

Importowane powierzchnie (wolne)

Określa ścieżki, podkładki, przelotki i wypełnienia obszarów jako obiekty w modelu SOLIDWORKS. Edycja powierzchni jest możliwa, ale powstały model może być bardzo duży.

Komponenty o zerowej wysokości
Określa, w jaki sposób CircuitWorks postępuje z komponentami o zerowej lub niezdefiniowanej wysokości w pliku ECAD:
 • Ignoruj – pomija w złożeniu komponenty o zerowej wysokości.
 • Pokaż jako szkic 2D – wstawia do złożenia część zawierającą szkic 2D zarysu komponentu.
Komponenty o zerowej wysokości są wyświetlane w drzewie CircuitWorks wraz z ikoną . Wysokość komponentu można określić w CircuitWorks przed budową modelu płytki. 
Modelowanie warstwy przewodzącej Określa, w jaki sposób CircuitWorks postępuje z warstwami przewodzącymi w plikach PADS przy imporcie:

Tylko warstwy górna i dolna (szybciej)

Wyświetla tylko warstwy przewodzące górną i dolną w CircuitWorks. Ta opcja jest najszybsza.

Pełne (wolniejsze)

Wyświetla wszystkie warstwy w CircuitWorks.

Utwórz kształt łezki

Tworzy w modelu SOLIDWORKS kształt łezki określonej w pliku ECAD.

Utwórz otwory przelotki

Tworzy otwory w modelu SOLIDWORKS dla określonych przelotek.