Tworzenie zmiennej globalnej

Aby utworzyć zmienną globalną w oknie dialogowym Modyfikuj dotyczącym wymiaru:

 1. Kliknąć dwukrotnie wymiar w modelu.
  Zostanie wyświetlone związane z wymiarem okno dialogowe Modyfikuj przedstawiające nazwę wymiaru i jego aktualną wartość.
 2. W drugim wierszu okna dialogowego Modyfikuj wprowadzić = (znak równości). Wprowadzić nazwę nowej zmiennej globalnej i ująć ją w cudzysłów.
  Tekst zostanie wyświetlony w kolorze żółtym, a przycisk Utwórz zmienną globalną Create Global Variable pojawi się obok nazwy.
 3. Kliknąć przycisk Utwórz zmienną globalną Create Global Variable lub nacisnąć klawisz Enter albo kliknąć ikonę PM_OK.gif, a następnie Tak.
  Po lewej stronie równania pojawi się przycisk zmiennej globalnej equations_global_variable.gif. Kliknięcie przycisku zmiennej globalnej powoduje przełączanie wyświetlania nazwy zmiennej globalnej oraz jej obliczonej wartości.
 4. Kliknąć PM_OK.gif, aby potwierdzić.

Zmiany wartości zmiennej globalnej są aktualizowane we wszystkich równaniach oraz zmiennych w modelu zawierającym odniesienia do tej zmiennej globalnej.

Po kolejnym wyświetleniu okno dialogowe Równania będzie zawierało:
 • Nową zmienną globalną.
 • Równanie określające wymiar równy wartości zmiennej globalnej.