Tworzenie równania

Aby utworzyć równanie w oknie dialogowym Modyfikuj dotyczącym wymiaru:

 1. Kliknąć dwukrotnie wymiar w modelu.
  Zostanie wyświetlone związane z wymiarem okno dialogowe Modyfikuj przedstawiające nazwę wymiaru i jego aktualną wartość.
 2. W drugim wierszu okna dialogowego Modyfikuj wprowadzić = (znak równości). Następnie wprowadzić równanie w taki sam sposób, jak w oknie dialogowym Równania.
  Można przypisać jednostki miar każdej wartości w równaniu poprzez użycie listy gotowych wartości lub wpisanie jednostki bezpośrednio. W przypadku określenia różnych jednostek miary dla każdej wartości, równanie wykona obliczenia z użyciem jednostek zdefiniowanych w dokumencie.
 3. Jeżeli wymiar posiada wiele konfiguracji, kliknąć Konfiguracje i wybrać jedną z następujących opcji z menu rozwijanego.
  • Ta konfiguracja
  • Wszystkie konfiguracje
  • Określ konfiguracje
 4. Kliknąć PM_OK.gif.
  Obok równania pojawia się ikona równań OTTool_Equations_Tools.gif.

Po kolejnym otwarciu okna dialogowego Równania zostanie wyświetlone nowe równanie.

Nie można zmienić obliczanej wartości w oknie dialogowym Modyfikuj.