Pojmy

Kusovník

Kusovník. Tabulka, která obsahuje výpis součástí trasy, jako jsou například konektory, svorky a izolace.

Kabel

Elektrický kabel, který má v sobě alespoň dva vodiče, nazývané jádro.

Osa

Geometrická čára procházející středem trasy.

Součást

Díl nebo podsestava.

Instalační trubka

U elektrotechnických aplikací pevná nebo pružná trubka, která se používá jako kanál pro dráty nebo kabel.

Bod styku (BodStyku)

Bod ve tvarovce (lem, koleno, elektro spojka atd.), kde začíná nebo končí úsek trasy (trubka, trubice či kabel).

Tabulka konektorů

Tabulka, v níž jsou uvedeny kolíky a související vodiče pro vybrané konektory.

Jádro

Jedna samostatná větev vodiče. Může existovat sama o sobě nebo v kabelu, který obsahuje dva nebo více vodičů.

Izolace

Izolační materiály nebo dělená pouzdra, která poskytují povrchovou ochranu prvkům v trase.

Tabulka přířezů

Tabulka, která uvádí identifikaci vodiče, barvu, délku a informace od-do. Používá se rovněž pro ostatní aplikace vyznačení trasy.

Konfigurační tabulka

Tabulka s údaji o velikosti, která ovládá kóty v konfiguracích tvarovek. Kromě toho ovládá parametry spojovacích bodů pro každou konfiguraci.

Element

Markup značka v souboru .xml. Souborům atributů lze přiřadit hodnoty.

Tvarovky

Spojovací díly, jako například kolena nebo příruby.

Narovnaná trasa

Narovnaná konfigurace 3D modelu používaná při elektrickém návrhu.

Základní deska

Šablona používaná v továrně k výrobním účelům, například k navržení kabelů pro svazek.

Seznam od-do

Tabulka, která definuje data spojení pro každý vodič v sestavě kabelu a součást, k níž je vodič připojen.

Vybavení

Svorky, podpěry a jiné díly, které se používají k upevnění nebo zajištění rour, trubek nebo kabelů. Tato třída rovněž zahrnuje držáky a závěsy.

Přímé tvarovky

Tvarovky, jako například přechodky, ventily nebo tvarovky T, které jsou vloženy podél čáry součásti sestavy trasování.

ISOGEN™

Aplikace třetí strany, která generuje izometrické výkresy potrubí.

Vazby

Geometrické vztahy a omezení mezi součástmi sestavy.

Kabel s více jádry (především UK)

Kabel s více než jednou větví vodiče.

Hrdlo

Spojení pro trubku nebo trubici na části zaříření. Viz také Port.

Izometrický výkres potrubí

Schematický výkres, typicky formátu A3 nebo A4, který definuje všechny informace potřebné k výrobě trubky. Izometrický výkres potrubí obvykle znázorňuje izometrický pohled v původním měřítku, který používá značky pro tvarovky a obsahuje kóty, kusovník a některé další výrobní údaje.

Port

Bod, v němž se trubka napojuje na část zařízení nebo díl. Do každého portu musíte vložit bod spojení, nebo odkaz vazby. Ke tvarovkám trubky přidejte odkazy vazby, jako například příruby.

Surový materiál

Roura, trubka nebo kabelový materiál zakoupený od dodavatele. Viz také Skladná délka.

Trasovatelný objekt

Pojem označující kterýkoli objekt, u něhož lze vyznačit trasu, jako například potrubí, trubka atd.

Trasa

Cesta, kterou roura nebo jiný trasovatelný objekt opisuje mezi díly a zařízením. Trasa může existovat mezi různými objekty v modelu. Viz také trasovat, vytvářet trasu. Viz také Úsek, trasovat.

Sestava trasy

Dokument sestavy, který obsahuje informace o návrhu pro trasu. Je podobný typickému dokumentu sestavy, ale obsahuje informace, které se používají pouze pro trasování. Dokumenty sestavy trasování se vytváří jako podsestavy v kontextu většího návrhu sestavy.

Bod trasy (BodTrasy)

Bod ve tvarovce (lem, koleno, elektrický konektor atd.) využívaný k umístění tvarovky do průsečíku nebo koncového bodu ve skice trasy.

Vlastnosti trasy

Výchozí atributy, které se používají pro nové úseky trasy. Zahrnují šablony, volby pro roury a kolena a průměr kabelu.

Vlastnosti úseku trasy

Atributy úseku trasy, například průměr, specifikace, soubor trubky a konfigurace. Viz také Vlastnosti trasy.

Šablona vyznačení trasy

Můžete upravit šablonu v Routing Library Manager, aby obsahovala normy pro součásti používané v routingu ve vaší společnosti.

Úsek, trasovat

Část nebo větev trasy Může zahrnovat více než jeden úsek skici. Úsek trasy má stejné vlastnosti po celé své délce.

Úsek, skica

Entita skici, jako je čára, oblouk nebo splajn.

Obsah SOLIDWORKS

Oblast v knihovně návrhů, která obsahuje další díly potrubí, hadic, vyznačení trasy a svařování a sestavy, které lze používat v SOLIDWORKS Routing. Modely jsou pro usnadnění přístupu seskupeny do souborů .zip.

Specifikace

Sada hodnot atributů pro projekt, kterému mají odpovídat díly, zařízení a trasovatelné objekty, například tloušťka stěn nebo materiál.

Standardní kabel

Kabel s konektorem na každém konci, například napájecí kabel. Typický zakoupený díl vypadá tak, že kabel má pevnou délku a pevné číslo dílu.

Standardní trubice

Trubice nebo hadice s pevnou délkou a tvarovkou na každém konci.

Skladná délka

Standardní délka trubky nebo roury. Lze spojit dvě nebo více trubek a udělat z nich větší délku.

Koncovka

Délka trubky nebo kabelu, který aplikace standardně vytváří při umísťování součásti.

Délka koncovky

Délka výchozí koncovky definovaná v PropertyManageru Bod styku nebo parametrem DélkaKoncovky@BodStyku v konfigurační tabulce.