Lista materiałów - Informacje ogólne

Rysunek może zawierać Listę materiałów opartą na Excel lub Listę materiałów opartą na tabeli, ale nie obydwie.

Możliwe jest wstawienie listy materiałów (LM) do rysunku złożenia. Można wstawić listy materiałów oparte na tabeli bezpośrednio do złożenia lub części. Jeżeli dodamy lub usuniemy komponenty w złożeniu, to lista materiałów zostanie automatycznie aktualizowana, aby odzwierciedlić zmiany, o ile wybrana została opcja Automatyczna aktualizacja LM w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Tabele > Lista materiałów . Zmiany te obejmują dodawanie, usuwanie lub zastępowanie komponentów, zmianę nazw komponentów lub właściwości dostosowane i tak dalej.

  • Jeżeli nie wybierzemy opcji Automatyczna aktualizacja listy materiałów (LM), to aby zaktualizować LM musimy ją usunąć i ponownie wstawić.
    Aby wstawić do rysunku listę materiałów opartą na Excel, na komputerze musi być zainstalowany program Microsoft Excel. Patrz: Wymagania systemowe SOLIDWORKS, aby zapoznać się z obsługiwanymi wersjami Microsoft Excel.
  • Wiersze na liście materiałów są łączone jeżeli wszystkie pola (za wyjątkiem Numeru elementu) są jednakowe. Jednakże listy materiałów w rysunkach utworzonych w wersjach oprogramowania wcześniejszych od SOLIDWORKS 2000 nie są automatycznie aktualizowane by łączyć wiersze.
  • Nie można usunąć kolumny NR CZĘŚCI.
  • Można wstawić odnośniki lub wielokrotne odnośniki, które służą oznaczaniu części w złożeniu i odnoszeniu ich do numerów elementów na liście materiałów.
  • Oprogramowanie SOLIDWORKS zawiera kilka szablonów LM w następującym katalogu: litera dysku:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\język.
  • Możliwe jest osadzenie wymiarów i parametrów masy w wartościach właściwości dostosowanych w dokumentach części. Następnie można zawrzeć te właściwości dostosowane na liście materiałów. Wartości na LM są aktualizowane automatyczne jeżeli wymiary części lub właściwości masy ulegną zmianie.