Przyciągania szkicu

Każde Przyciąganie szkicu pozwala na automatyczne przyciąganie do wybranych elementów podczas szkicowania. Domyślnie włączone są wszystkie Przyciągania szkicu za wyjątkiem Siatki. Możemy kontrolować wszystkie Przyciągania szkicu poprzez opcje przyciągania.

Dostęp do Przyciągań szkicu można uzyskać za pośrednictwem paska narzędzi Szybkie przyciągania, paska wysuwanego Tool_Quick_Snaps_CommandManager_Sketch.gif Szybkie przyciągania na pasku narzędzi Szkic lub za pomocą menu podręcznego.

Możemy użyć Przyciągań szkicu z elementami szkicu, krawędziami modelu w częściach, złożeniach i rysunkach.

W szkicach o wielu elementach, punkty przyciągania wyświetlane są tylko w bieżącym elemencie szkicu.

Przyciągania szkicu Narzędzie Opis
Punkty końcowe i punkty szkicu Tool_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do końców następujących elementów szkicu: linii, wieloboków, prostokątów, równoległoboków, zaokrągleń, łuków, parabol, częściowych elips, splajnów, punktów, sfazowań oraz linii środkowych. Przyciąganie do środków łuków.
Punkty środka Tool_Center_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do środków następujących elementów szkicu: okręgów, łuków, zaokrągleń, parabol i częściowych elips.
Punkty środkowe Tool_Midpoint_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do punktów środkowych linii, wieloboków, prostokątów, równoległoboków, zaokrągleń, łuków, parabol, częściowych elips, splajnów, punktów, sfazowań oraz linii środkowych.
Punkty kwadrantu Tool_Quadrant_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do kwadrantów okręgów, łuków, zaokrągleń, parabol, elips i częściowych elips.
Przecięcia Tool_Intersection_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do przecięć elementów stykających się lub przecinających.
Najbliższe Tool_Nearest_Snap_Quick_Snaps.gif Obsługuje wszystkie elementy. Aby włączyć wszystkie przyciągania, należy usunąć zaznaczenie opcji Przyciąganie do najbliższego. Wskaźnik nie musi znajdować się w bezpośredniej bliskości innego elementu szkicu, aby nastąpiło wnioskowanie lub przyciągnięcie do tego punktu. Wybranie opcji Przyciąganie do najbliższego włącza przyciąganie tylko gdy wskaźnik znajduje się w pobliżu punktu przyciągania.
Styczne Przyciąganie do stycznych okręgów, łuków, zaokrągleń, parabol, elips, częściowych elips oraz splajnów.
Prostopadły Tool_Perpendicular_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąga linię do innej linii.
Równoległy Tool_Parallel_Snap_Quick_Snaps.gif Tworzy element równolegle do linii.
Linie poziome/pionowe Tool_H_V_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie linii pionowo do istniejącej poziomej linii szkicu oraz poziomo do istniejącej pionowej linii szkicu.
Poziome/pionowe do punktów Tool_H_V_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie linii pionowo lub poziomo do istniejącego punktu szkicu.
Długość Tool_Length_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie linii do przyrostów długości wyznaczonych przez siatkę, bez konieczności wyświetlania siatki.
Aby włączyć Przyciąganie do długości należy nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift podczas szkicowania.
Siatka Tool_Grid_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie elementów szkicu do pionowych i poziomych podziałów siatki. Jest to jedyne przyciąganie szkicu, które nie jest aktywne domyślnie.
 • Jeżeli wyczyszczona jest opcja Przyciąganie do siatki, elementy nie są nigdy przyciągane do siatki.
 • Jeżeli opcja Przyciąganie do siatki jest zaznaczona:
  • Elementy są przyciągane do siatki tylko jeżeli opcja Przyciągaj tylko kiedy siatka jest wyświetlona jest zaznaczona.
  • Elementy są przyciągane do siatki zawsze (nawet jeżeli siatka nie jest wyświetlona) jeżeli opcja Przyciągaj tylko kiedy siatka jest wyświetlona jest wyczyszczona.
Kąt Tool_Angle_Snap_Quick_Snaps.gif Przyciąganie do kątów. Aby ustawić stopnie, kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Szkic , wybrać Relacje/Przyciąganiei ustawić wartość dla Kąta przyciągania.

Wzbudzanie Przyciągania szkicu

Aby wzbudzić przyciągania szkicu, należy:

 1. Utworzyć dowolny szkic zawierający wiele elementów.
 2. Przy wybranym dowolnym narzędziu szkicu, przytrzymać wskaźnik nad elementem szkicu.
  • Element ten szkicu zmieni kolor.
  • Odpowiednie punkty szybkiego przyciągania pojawią się na tym elemencie szkicu.
  • Wskaźnik zmieni się, podając odpowiednie informacje wnioskowania.