Komentarze

Można dodać komentarze tekstowe do elementów w drzewie operacji FeatureManager (złożeń, komponentów, operacji i szkiców) w sposób podobny do notatek Post-it®. W komentarzach tekstowych można zawrzeć stempel daty i godziny.

Podczas dodawania pierwszego komentarza do dokumentu w drzewie operacji FeatureManager tworzony jest folder Komentarze . Komentarze tekstowe są wyświetlane w etykietkach narzędzi, zarówno w folderze Komentarze, jak i dla danego elementu w drzewie operacji FeatureManager.

Można dodać tylko jeden komentarz na element. Można dodać wiele wpisów do komentarza.

Komentarze w drzewie operacji FeatureManager

 • Możliwe jest dodawanie komentarzy do następujących węzłów w drzewie operacji FeatureManager:
  • Wiązania (wszystkie typy)
  • Folder Wiązania lub Grupa wiązań
  • Foldery
  • Sensory
  • Materiał
  • Widoki adnotacji
  • Bloki
  • Folder Obiekty bryłowe
  • Folder Obiekty powierzchniowe
  • Węzły Arkusz blachy
  • Odnośniki wiązania
 • Można włączyć wskaźniki komentarzy, aby odnajdywać komentarze.
 • Można dodać własne komentarze, które nie są dołączone do operacji lub węzła w drzewie operacji FeatureManager.
 • Przy tworzeniu lub edytowaniu komentarza można dołączyć obraz lub zrzut ekranu modelu.
 • Komentarze operacji można wyświetlać w menedżerze właściwości PropertyManager.
 • Można dodać stempel daty do komentarza.
 • Można wyświetlić wszystkie komentarze w jednym oknie dialogowym.
Menedżer konfiguracji ConfigurationManager zachowuje się podobnie w przypadku komentarzy.

Dodawanie komentarza

Aby dodać komentarz, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy element w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Komentarz > Dodaj komentarz .
 2. Wpisać tekst w oknie komunikatu. Kliknąć Dodaj stempel daty , aby dodać datę i godzinę.

  Aby automatycznie dodać stempel daty do komentarza:

  1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Współpraca.
  2. W menu Komentarze wybrać Automatycznie dodawaj stempel daty do komentarzy.
 3. Kliknąć Zapisz i zamknij.

Dodawanie własnych komentarzy

Można dodać własne komentarze, które nie są dołączone do operacji lub węzła w drzewie operacji FeatureManager.

Aby dodać własne komentarze:

 1. Kliknąć Dodaj komentarz (pasek narzędzi Standard).
 2. W oknie dialogowym Komentarz wprowadzić komentarz i kliknąć Zapisz i zamknij.
  Własny komentarz jest dodawany w folderze Komentarze w drzewie operacji FeatureManager.
  Aby dodać własny komentarz, można kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Komentarze i kliknąć Dodaj komentarz.

Włączanie wskaźników komentarzy

Można włączyć wskaźniki komentarzy w widoku drzewa operacji FeatureManager, aby łatwiej zlokalizować komentarze.

Aby włączyć wskaźniki komentarzy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy górny węzeł.
 2. Kliknąć Wyświetlanie drzewa > Pokaż wskaźnik komentarza.
  Wskaźniki wizualne pojawiają się w drzewie operacji FeatureManager, aby wskazać, czy komentarz istnieje.


Edytowanie komentarza

Aby poddać komentarz edycji, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy w drzewie operacji FeatureManager element mający komentarz,a następnie wybrać Komentarz > Edytuj komentarz .
 2. Poddać komentarz edycji, a następnie kliknąć Zapisz i zamknij.

Usuwanie komentarzy

Aby usunąć komentarz, należy:

W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy element, który posiada komentarz, i wybrać Komentarz > Usuń komentarz, a następnie kliknąć Tak, aby potwierdzić.

Dodawanie obrazów i zrzutów ekranu do komentarzy

Do komentarzy można dodać obrazy i zrzuty ekranowe.

Aby dodać obrazy i zrzuty ekranu do komentarzy:

 1. Kliknąć Dodaj komentarz (pasek narzędzi Standard).
 2. W polu Komentarz kliknąć jedną lub obie poniższe opcje:
  • Wstaw obraz . Dodaje wybrany obraz do komentarza.
  • Wstaw zrzut ekranowy . Dodaje obraz obszaru graficznego do komentarza.
 3. Kliknąć Zapisz i zamknij.

Wyświetlanie wszystkich komentarzy

W oknie dialogowym Komentarze można wyświetlić wszystkie komentarze.

Aby wyświetlić wszystkie komentarze:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Komentarze w drzewie operacji FeatureManager i kliknąć Wyświetlanie wszystkich komentarzy.
 2. Opcjonalne: Posortować komentarze, wybierając jedną z następujących opcji:
  • Hierarchia
  • Nazwa
  • Date

Przeglądanie i edytowanie komentarzy w menedżerach właściwości PropertyManager

Można przeglądać i edytować komentarze operacji w menedżerach właściwości PropertyManager.

Aby wyświetlić i edytować komentarze w menedżerach właściwości PropertyManager:

 1. Kliknąć Narzędzia > Opcje > Opcje systemu > Współpraca.
 2. W oknie dialogowym wybrać Pokaż komentarze w menedżerze właściwości PropertyManager.
 3. W drzewie operacji FeatureManager wybrać operację z komentarzem i kliknąć Edytuj operację .
 4. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Komentarz kliknąć Edycja.
 5. Zmodyfikować komentarz i kliknąć Zapisz i zamknij.
 6. Kliknąć .