Odstępy rowka

Opcja Odstęp rowka pozwala utworzyć odstęp między rurami a łącznikami w celu pomieszczenia spoiny. Odstęp można wyznaczyć dla całej trasy, jej segmentu lub pojedynczego punktu końcowego.

Wstawianie odstępów rowka w nowej trasie

Aby zdefiniować wartość odstępu rowka przy rozpoczynaniu trasy, należy:

 1. W menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy, wybrać Użyj odstępów rowka.
 2. Wprowadzić wartość odstępu rowka. Wartość ta jest stosowana do wszystkich odstępów rowka w trasie.

Wstawianie odstępów rowka w istniejącej trasie

Można wstawiać i zmieniać odstępy rowka w istniejącej trasie.

 1. Kliknąć Odstęp rowka (pasek narzędzi Instalacja rurowa) lub kliknąć Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Instalacja rurowa > Odstęp rowka .
 2. Jeżeli pojawi się monit o edytowanie trasy, należy wybrać odpowiednie złożenie wyznaczania trasy i kliknąć .
 3. W Ustawienia odstępu rowka, wybrać segment dla Segment trasy.
 4. Kliknąć Utwórz odstępy rowka.
  Etykiety odstępu pojawią sie we wszystkich lokalizacjach gdzie wstawiony może być odstęp rowka.
 5. Zmodyfikować wartości odstępu zgodnie z potrzebami.
  • Aby przypisać tą samą wartość dla wszystkich odstępów, wybrać Zastąp ustawienia domyślne odstępu i wprowadzić wartość w menedżerze właściwości PropertyManager.
  • Aby modyfikować wartość wybranego odstępu rowka, należy wpisać wartość w etykiecie odstępu rowka w obszarze graficznym.
 6. Kliknąć .

Menedżer właściwości PropertyManager Odstęp rowka

Można dodawać odstępy rowka do istniejącego złożenia wyznaczania trasy przy użyciu menedżera właściwości PropertyManager Odstęp rowka.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, kliknąć Odstęp rowka (pasek narzędzi Instalacja rurowa) lub kliknąć Narzędzia > Routing - Wyznaczanie trasy > Instalacja rurowa > Odstęp rowka .

Ustawienia odstępu rowka

  Segment trasy Wyświetla wybrany segment trasy, gdzie dodawane są odstępy rowka.
Utwórz odstępy rowka Dodaje odstępy rowka do wybranego segmentu trasy.
  Zastąp ustawienia domyślne odstępu Określa globalną wartość dla wszystkich odstępów rowka.