Ponowne używanie tras dla rur cienkościennych i przewodów

Można ponownie wykorzystać istniejącą trasę rur cienkościennych w tych samych lub innych złożeniach. Ponownie używana trasa wykorzystuje te same numery części, komponenty i długości przewodów co oryginalna trasa, ale różne ścieżki szkicu zgodnie z intencją projektu.

Aby ponownie wykorzystać trasę dla rur cienkościennych:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie trasy elastycznych rur cienkościennych i wybrać polecenie Wykorzystaj ponownie trasę lub kliknąć Narzędzia > Wyznaczanie trasy > Instalacja elastycznych rur cienkościennych > Wykorzystaj ponownie trasę .
 2. W menedżerze właściwości PropertyManager należy:
  1. Wybrać Wyszukaj we wszystkich podzespołach.
  2. Kliknąć Przeglądaj, aby wyszukać istniejące złożenie trasy elastycznych rur cienkościennych w celu otwarcia dokumentu trasy.
  3. Zaznaczyć opcję Zachowuj długość segmentu trasy.

   Długości każdego segmentu trasy są przypisywane do każdego segmentu trasy ponownie użytego złożenia trasy rur i stosowany jest parametr stałej długości. Jeżeli istnieje wiele konfiguracji, wszystkie są stosowane do ponownie użytej trasy.

   Ponownie użyte złożenie trasy rur dziedziczy właściwości z nadrzędnego złożenia trasy rur, w tym dostosowane właściwości i numer części z właściwości konfiguracji. Jeżeli numer części w rodzicu jest pusty, ponownie użyte złożenie wyznaczania trasy rur przyjmuje nazwę złożenia ze złożenia rodzica.

   W przypadku, gdy ponownie użyta trasa znajduje się w tym samym złożeniu co trasa oryginalna, te dwie trasy są grupowane w LM jako dwa wystąpienia tego samego złożenia.

   Edycje nie są przenoszone z ponownie użytej trasy do nadrzędnego złożenia trasy rur. Ponownie użyta trasa jest kopią. W celu zachowania intencji projektu i zapewnienia, że ponownie użyta trasa nie będzie odbiegała od rodzica, kilka operacji zostało wyłączonych. Na przykład nie można dodawać złączek ani operacji złożenia do ponownie użytej trasy.
  4. Kliknąć .
 3. Aby zmienić projekt ponownie użytej trasy z rodzica, można usunąć połączenie pomiędzy trasą ponownie użytą a trasą rodzica, wykonując następujące czynności:
  1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy ponownie użytą trasę.
  2. Kliknąć Odłącz trasę.
  Wszystkie operacje wyznaczania trasy zostaną przywrócone, ikona zostanie usunięta, a trasa nie zostanie zgrupowana z elementem rodzica w LM.
  Aby edytować ścieżki tras, kliknąć trasę prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj trasę.