Eksportowanie danych rur cienkościennych i grubościennych

Możemy eksportować dane do innych aplikacji instalacji rurowych lub tworzyć tabele danych zgięcia dla złożeń trasy, które wykorzystują rury cienkościenne lub rury grubościenne ze zgięciami.

Aby wyeksportować dane lub utworzyć tabele danych zgięć, należy:

 1. W drzewie operacji FeatureManager kliknąć prawym przyciskiem myszy złożenie trasy i wybrać Eksportuj dane rury grubościennej/rury cienkościennej.
 2. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager.
 3. Kliknąć .

Menedżer właściwości PropertyManager Export trasy

Menedżer właściwości PropertyManager Eksport trasy pojawia się przy eksportowaniu danych zgięcia rur grubościennych i cienkościennych. Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:

Złożenia trasy

Wybierz komponenty złożenia trasy Wybieranie złożenia z trasą, dla którego chcemy generować tabele zgięć.

Opcje

Rozpocznij w początku układu współrzędnych Dane rozpoczynają się w pierwszym punkcie (0, 0, 0) w początku układu współrzędnych złożenia. Kiedy opcja ta nie jest zaznaczona, dane rozpoczynają się w pierwszym punkcie (0, 0, 0) na początku rury.
Format danych
 • Dane rur grubościennych (pcf). Eksportuje dane rur grubościennych i cienkościennych jako plik PCF do użycia w innych aplikacjach z zakresu instalacji rurowych, np. ISOGEN™. Należy wybrać Milimetry lub Cale jako jednostki miary.
 • Aby plik PCF został prawidłowo przetworzony w aplikacji ISOGEN™, łączniki muszą zawierać dostosowaną właściwość o nazwie IsogenSkey służącą do definiowania typu łącznika. Na przykład FLWN dla kołnierza szyjkowego lub FLSW dla kołnierza kielichowego do przyspawania. Listę dodatkowych dostosowanych właściwości, które można opcjonalnie przypisać do łączników, opisano w temacie Dodawanie danych Isogen do łączników.
 • Interfejs SOLIDWORKS/ISOGEN nie obsługuje formowanych zgięć. Rury grubościenne i cienkościenne zawierające formowane zgięcia są pomijane w pliku PCF, co może powodować błędy braku połączeń podczas wczytywania do oprogramowania ISOGEN.
 • Tabele zgięć rur cienkościennych. Tworzenie tabel danych zgięcia dla złożeń trasy, które używają rur cienkościennych lub rur grubościennych ze zgięciami. Należy wybrać Punkty styczne lub Punkty przecięcia dla punktów w modelu, aby zdefiniować zgięcia.

Format pliku (tylko dla tabel zgięć)

Wybrać jedną z opcji:
 • Tylko tekst. Plik tekstowy ASCII z tabelą danych zgięć.
 • Zwykły html. Plik html z danymi zgięć plus plik tekstowy ASCII z danymi zgięć.
 • Graficzny html. Plik html z nagłówkiem graficznym plus plik tekstowy ASCII z danymi zgięć.
Utwórz stronę nagłówka Tworzy plik z danymi takimi jak nazwa pliku, jednostki, dane punktu przecięcia, itd. Dostępna dla plików html.
Utwórz obrazy Tworzy obraz .jpg złożenia. Dostępne tylko dla plików typu Graficzny html.
Rozgraniczenie przecinkiem Dodaje przecinki pomiędzy wartościami w pliku tekstowym ASCII.

Pliki

Utwórz Tworzy pliki wyjściowe. Nazwy plików wyjściowych są wyświetlane w polu. Kliknąć, aby przeglądać, kopiować, wysyłać lub tworzyć archiwa ZIP.
 • Przeglądaj wybrany plik(i). Otwiera pliki html w oknie przeglądarki i pliki tekstowe ASCII w oknie Notatnika.
 • Kopiuj wszystkie pliki. Otwiera okno dialogowe Wybierz folder. Należy przejść do foldera i kliknąć OK, aby skopiować pliki do foldera.
 • Wyślij email zawierający wszystkie pliki. Tworzy plik archiwalny zip plików i wysyła go pocztą email używając twojej aplikacji poczty email.
 • Utwórz archiwum Zip zawierające wszystkie pliki. Używa aplikacji WinZip®, aby zawrzeć wszystkie pliki w pliku ZIP.
Zastąp istniejące pliki