Rozpoczynanie trasy, gdy łączniki są komponentami podzespołu trasy

Aby utworzyć trasę rur grubościennych lub cienkościennych, gdy łączniki są komponentami podzespołu trasy:

 1. Upewnić się, że w Opcjach wyznaczania trasy wybrano opcję Automatycznie twórz trasę przy wstawianiu kołnierzy/złączy.
 2. Wstawić odgięcie lub inny łącznik końcowy do głównego złożenia, klikając narzędzie Wstaw komponent (pasek narzędzi Złożenie) lub przeciągając je z Biblioteki projektu, Eksploratora plików, otwartego okna części lub Eksploratora Windows.
  Biblioteka projektu zostanie otwarta z odpowiednim folderem po kliknięciu jednej z następujących opcji:
  • Rozpocznij poprzez przeciągnięcie/upuszczenie (pasek narzędzi Instalacja rurowa).
  • Rozpocznij poprzez przeciągnięcie/upuszczenie Tool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif (pasek narzędzi Instalacja elastycznych rur cienkościennych).
 3. Ustawić opcje w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy, a następnie kliknąć PM_OK.gif.
  Oto co nastąpi:
  • W nowym podzespole trasy otwarty zostanie Szkic 3D.
  • Zostaje utworzony nowy podzespół trasy, który pojawia się w drzewie operacji FeatureManager jako [Rura<n> lub Tuba<n>-<nazwa_złożenia>].
  • Pojawi się końcówka rury grubo lub cienkościennej wychodząca z właśnie umieszczonego kołnierza lub łącznika.
 4. Naszkicować ścieżkę instalacji, używając narzędzia Linia Tool_Line_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic). Dla tras elastycznych rur cienkościennych można również użyć narzędzia Splajn Tool_Spline_Sketch.gif (pasek narzędzi Szkic). Nacisnąć klawisz Tab, aby przejść z jednej płaszczyzny szkicu do drugiej. Wskazówki dotyczące pracy w szkicach trójwymiarowych (3D) zawiera temat Wizualizacja przestrzeni 3D.
  Nie są potrzebne wiązania ani relacje szkicu pomiędzy komponentami podzespołu trasy, ponieważ rozmiary i pozycje są zależne od szkicu trójwymiarowego (3D). Każdy komponent w podzespole jest parametrycznie powiązany ze szkicem 3D. Jeżeli w jakikolwiek sposób zmienimy szkic, rury grubościenne, cienkościenne i łączniki są automatycznie aktualizowane. Aby uzyskać informacje na temat wiązania łączników końcowych, patrz Wiązania w podzespołach wyznaczania trasy.
 5. Dodać łączniki zgodnie z potrzebami.
 6. Wyjść ze szkicu.
W drzewie operacji FeatureManager podzespołu trasy pojawią się:
 • Folder Komponenty FM_folder.gif zawierający kołnierze i łączniki umieszczone w trasie. Jeżeli wymagane są dostosowane kolanka, segmenty szkicu są podświetlone i wyświetlone są wymiary dla każdego indywidualnego przypadku. Możemy wybrać alternatywny łącznik, utworzyć dostosowany łącznik lub uformować zgięcie w rurze grubościennej lub cienkościennej.
 • Folder Części trasy FM_folder.gif zawierający rurę grubościenną lub cienkościenną, który został utworzony jako komponent wirtualny przy wyjściu ze szkicu.
  • Dla rur grubościennych, tworzone są konfiguracje dla każdej unikatowej długości rury w bieżącej trasie.
  • Dla rur cienkościennych dla każdego segmentu rury w trasie tworzony jest oddzielny plik części (chyba że w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy wybrana jest opcja Część wieloobiektowa).
 • Operacja Trasa FM_Icon_Piping_Route.gif zawierająca szkic 3D definiujący ścieżkę kabla. Szkic 3D jest parametrycznie powiązany z komponentami w podzespole trasy. Jeżeli przeniesiemy komponent, części trasy są aktualizowane automatycznie.
Kliknąć Edytuj trasę (pasek narzędzi Instalacja rurowa) lub Edytuj trasę Tool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (pasek narzędzi Instalacja elastycznych rur cienkościennych), aby edytować istniejącą trasę.