Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu/uprzednio zdefiniowany/pusty/rysunku

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager, należy:

 • Wstawiamy lub wybieramy Widok modelu, Uprzednio zdefiniowany widok lub Pusty widok do rysunku.
 • Przeciągamy model z widokami adnotacji do rysunku.

Właściwości, które są dostępne zależą od typu wybranego widoku.

Część/złożenie do wstawienia

Należy wybrać dokument z Otwórz dokumenty lub kliknąć Przeglądaj.

Obraz miniatury graficznej

Możemy zobaczyć podgląd modelu wybranego w Otwórz dokumenty.

Opcje

Uruchom polecenie przy tworzeniu nowego rysunku. Opcja ta jest dostępna przy wstawianiu modelu do nowego rysunku. Menedżer właściwości PropertyManager Widok modelu pojawia się po utworzeniu nowego rysunku, chyba że zostało kliknięte polecenie Utwórz rysunek z części/złożenia.
Automatycznie rozpocznij widok rzutowania Pozwala na wstawienie widoków rzutowania modelu po wstawieniu widoku modelu.

Opcje importu

Importuj adnotacje Należy wybrać Importuj adnotacje i zaznaczyć typy adnotacji, które mają być importowane z dokumentów części lub złożeń odniesienia.
Wybrać opcje importu adnotacji:
 • Adnotacje projektu
 • Adnotacje DimXpert Wymiarów
 • Uwzględnij elementy z ukrytych operacji
 • Adnotacje widoku 3D

Opcje konfiguracji odniesienia

Nazwa konfiguracji Pozwala na zmienienie konfiguracji widoku rysunku.
  Wybierz obiekty Pozwala wybrać obiekty części wieloobiektowej do uwzględnienia w widoku rysunku. W przypadku rozłożonych modeli wieloobiektowych części arkusza blachy można używać tylko po jednym obiekcie w jednym widoku.
  Pokaż w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanym W przypadku złożeń i części wieloobiektowych, które zawierają widok rozstrzelony lub widok modelu przerwanego, wybrać opcję wyświetlania widoku rysunku w stanie rozstrzelonym lub modelu przerwanego.

Zmień nazwę konfiguracji

Tylko dla rozłożonego modelu arkusza blachy.

Nowa nazwa Można edytować nazwę konfiguracji rozłożonego modelu (który pojawia się pod nazwą konfiguracji modelu w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager), która pojawia się w polu.
Aktualizuj Należy kliknąć, aby aktualizować nazwę konfiguracji w menedżerze właściwości PropertyManager Widok modelu i w menedżerze konfiguracji ConfigurationManager modelu.

Orientacja

  Utwórz wiele widoków Pozwala na wybranie więcej niż jednego widoku do wstawienia.
  Orientacja widoku Wyświetla standardowe orientacje widoku modelu.
 • Góra
 • Przód
 • Prawa strona
 • Lewa strona
 • Dół
 • Tył
 • Izometryczny
  Widok adnotacji Wyświetla widoki adnotacji jeżeli zostały one utworzone w modelu.
Więcej widoków Wyświetla dodatkowe widoki takie jak Bieżący widok modelu (jeżeli model jest obecnie otwarty), *Aksonometryczny trójwymiarowy i *Aksonometryczny dwuwymiarowy.
  Podgląd (Dostępne po wyłączeniu opcji Utwórz wiele widoków). Pokazuje podgląd modelu w czasie wstawiania widoku.

Lustro

  Widok lustrzany
Wyświetla widoku modelu, widok w stosunku do modelu oraz uprzednio zdefiniowane widoki rysunku jako widoki lustrzane bez tworzenia lustra komponentów. Wybrać Poziomy lub Pionowy. Na przykład:
Oryginalny widok
Widok lustrzany — poziomy
Widok lustrzany — pionowy

Obcięty widok

Tylko dla widoków obciętych.

Brak zarysu

Wybrać, aby usunąć zarys zamkniętego szkicu użytego do utworzenia obciętego widoku.

Zaznaczone Wyczyszczone
Poszarpany zarys

Wybrać, aby uwzględnić poszarpany zarys obciętego widoku.

Przesunąć suwak, aby dostosować intensywność kształtu.

Zaznaczone

Stan wyświetlania

Stan wyświetlania

Stan wyświetlania Ukryj/pokaż jest obsługiwany przez wszystkie style wyświetlania. Inne stany wyświetlania (tryb wyświetlania , kolor itd.) są obsługiwane tylko w trybach Cieniowany z krawędziami i Cieniowany .

Notatki zgięcia

Tylko dla rozłożonego modelu arkusza blachy. Wybrać, aby wyświetlić notatki zgięcia:

Kierunek zgięcia Pozwala wyświetlić kierunek zgięcia.
Kąt uzupełniający Pozwala wyświetlić uzupełniający kąt zgięcia.
Kąt dopełniający Pozwala wyświetlić dopełniający kąt zgięcia.
Promień zgięcia Pozwala wyświetlić promień zgięcia.
Kolejność zgięć Pozwala wyświetlić kolejność zgięć.
Naddatek materiału Pozwala wyświetlić naddatek materiału.

Wyświetlanie rozłożonego modelu

Tylko dla rozłożonego modelu arkusza blachy.

Kąt Pozwala na wyświetlenie widoku rysunku pod określonym kątem.
  Odwróć widok Odwraca widok poziomo.

Wstaw model

Tylko dla Uprzednio zdefiniowanych widoków. Należy wybrać model z listy Część/złożenie modeli otwartych w sesji SOLIDWORKS lub istniejących w rysunku lub kliknąć Przeglądaj i przeglądać w poszukiwaniu pliku modelu.

Styl wyświetlania

Dostępne tylko wtedy, gdy Jakość wyświetlania dla nowych widoków jest ustawiona na Jakość robocza. Wybrać Wysoka jakość lub Jakość robocza, aby określić jakość wyświetlania modelu.

Przedstawienie krawędziowe Wyświetla wszystkie krawędzie
Ukryte linie widoczne Wyświetla widoczne i ukryte krawędzie, jak określono w opcjach Krój linii.
Ukryte linie usunięte Wyświetla tylko krawędzie, które są widoczne pod wybranym kątem. Zasłonięte linie są usuwane.
Cieniowany z krawędziami Wyświetla elementy w trybie cieniowania z usuniętymi liniami ukrytymi. Możemy określić kolor dla tych krawędzi i ustawić czy chcemy używać określonego koloru czy też koloru nieznacznie innego niż kolor modelu w Opcje kolorów systemowych.

Wysoka jakość lub Jakość robocza dostępne po wybraniu Cieniowany z krawędziami. Wybrać Wysoka jakość i Cieniowany z krawędziami, aby uniknąć wyświetlania dalszych krawędzi na bliższej ścianie modelu.

Cieniowany Wyświetla elementy w trybie cieniowanym.

Wyrwanie

Dotyczy widoków rysunków, które zawierają tylko widoki wyrwania.

Skalowanie wzoru kreskowania
Stosuje skalę widoku do kreskowań w obrębie widoku wyrwania.
Zaznaczone Wyczyszczone

Skala

Ustawić skalę dla arkusza.

Typ wymiaru

Zdefiniuj Typ wymiaru.

Wyświetlanie oznaczenia gwintu

Następujące ustawienia zastępują opcję Wyświetlanie oznaczenia gwintu z lokalizacji Opcje > Właściwości dokumentu > Opisywanie szczegółów.

Wysoka jakość Wyświetla precyzyjny krój linii i przycięcia w oznaczeniach gwintu. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Wysoka jakość pokazuje tylko widoczną jego część (pokazuje dokładnie co jest a co nie jest widoczne).
System jest wolniejszy, kiedy oznaczenia gwintu są w Wysokiej jakości. Zaleca się usunięcie zaznaczenia tej opcji aż do czasu zakończenia umieszczania wszystkich adnotacji.
Jakość robocza Wyświetla oznaczenia gwintu z mniejszą ilością szczegółów. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Jakość robocza pokazuje całą operację.

Zapisz widok jako

Rozwinąć Zapisz widok jako, aby zapisać widok rysunku jako plik Dxf lub Dwg. Opcjonalnie można przeciągnąć manipulator tak, aby ustawić początek układu współrzędnych w pliku i kliknąć Zapisz widok jako DXF/DWG . Ustawić opcje w oknie dialogowym Zapisz jako.
Eksportuj tylko geometrię modelu ignoruje inne adnotacje szkicu, które są powiązane z wybranym widokiem.

Automatyczna aktualizacja widoku

Wyklucz z automatycznej aktualizacji Wyklucza wybrane widoki rysunku z automatycznych aktualizacji, które mają miejsce, gdy przy zaznaczonej opcji Automatyczna aktualizacja widoku użytkownik otwiera rysunek i zapisuje w nim zmiany.

Więcej właściwości

Zdefiniuj Właściwości widoku rysunku.