Dodawanie nazwanych widoków

Po kliknięciu Nowy widok w oknie dialogowym Orientacja pojawi się okno dialogowe Nazwany widok.

Aby utworzyć nazwane widoki, należy:

  1. Użyć narzędzi Powiększ/Pomniejsz i Przesuń, aby utworzyć żądaną orientację dla widoku rysunku lub arkusza rysunku. Na przykład powiększyć widok rysunku lub blok tytułowy.
  2. Kliknąć Nowy widok w oknie dialogowym Orientacja.
  3. Wpisać Nazwę widoku, a następnie kliknąć OK.
    Można wyświetlić tą orientację klikając dwukrotnie jej nazwę w oknie dialogowym Orientacja.