Komunikat błędu - Błędy wiązania

Komunikaty o ewentualnych błędach

 • Jeden z elementów nie mógł zostać utworzony. Geometria uległa zmianie albo jest nieodpowiednia dla tej relacji wiązania.
 • Jeden z elementów tego wiązania jest wygaszony, nieprawidłowy lub już nie istnieje.
 • Ściany planarne są równoległe ale źle wyrównane.
 • Ściany planarne nie są równoległe. Kąt wynosi <n> stopni.
 • Ściany planarne nie są w prawidłowej odległości od siebie. Rzeczywista odległość wynosi <X>, żądana odległość wynosi <Y>.
 • Wiązanie to nie może zostać obliczone. Należy rozważyć:
  • Usunięcie tego wiązania.
  • Przeniesienie złożenia bliżej do żądanego rozwiązania poprzez przeciągnięcie.
  • Dodanie większej ilości wiązań, aby lepiej zdefiniować złożenie.
  • Zmianę schematu wiązania.
 • Wiązanie to przedefiniowuje złożenie. Rozważ usunięcie części przedefiniowujących wiązań.
 • Poniższe ikony ostrzeżeń i błędów w drzewie operacji FeatureManager wskazują na typ błędu wiązania.
  Ikona Opis
  Kiedy ta ikona pojawia się na folderze Wiązania , wskazuje to, że co najmniej jedno wiązanie nie zostało spełnione.
  Gdy ta ikona pojawia się na folderze Wiązania , oznacza to, że wszystkie wiązania są spełnione, ale przynajmniej jedno jest przedefiniowane.

  Aby wyświetlić ikony błędu oraz stan każdego z wiązań, należy rozwinąć folder Wiązania .

  Ikona Stan wiązania
  <brak> Spełnione. Elementy wiązania istnieją, a prawidłowe wiązanie jest możliwe.
  Niespełnione. Prawidłowe wiązanie nie jest możliwe ze względów geometrycznych lub nie istnieją elementy wiązania co powoduje nieaktualne wiązania.
  Spełnione, ale przedefiniowuje złożenie.

Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach i sposób ich usuwania

Możliwe przyczyny poszczególnych komunikatów o błędach Możliwe rozwiązanie
Wszystkie błędy wiązania. Podczas usuwania błędów wiązania należy korzystać ze wskazówek MateXpert Wiązań. Patrz MateXpert Wiązań.
Wiązania przedefiniowujące, zbędne lub sprzeczne.

Usunąć lub poddać edycji wiązanie, które wywołuje problem. Najlepszą metodą jest naprawianie wiązań przedefiniowanych w chwili gdy one występują, a nie w późniejszym czasie.

W przypadku wiązań sprzecznych, jedną z metod jest pojedyncze wygaszanie wiązań przedefiniowujących, aż do chwili usunięcia przedefiniowania. Dzięki temu łatwiej można zidentyfikować przyczynę sprzeczności. Należy usunąć lub poddać edycji problematyczne wiązanie, aby usunąć sprzeczność.

Patrz Przykład: Wiązania sprzeczne.

Nieaktualne wiązania.

Wiązanie nie może odnaleźć jednego lub więcej ze swoich odniesień. Komponent odniesienia mógł zostać wygaszony, usunięty lub zmieniony tak, że wiązanie nie może zostać rozwiązane.

Najpowszechniej stosowanym sposobem naprawy takich błędów jest wybranie odniesienia zastępczego. Patrz Menedżer właściwości PropertyManager Wiązane elementy.

Patrz także Przykład: Wiązania z nieaktualną geometrią.

Błędy projektu, takie jak niedokładne lub nieprawidłowe geometrie lub relacje.

Powszechnie występuje problem relacji koncentrycznych dwóch części z operacjami otworów.

W poniższym przykładzie otwory po prawej stronie w obydwu częściach posiadają relację koncentryczną. Podczas próby dodania drugiej relacji koncentrycznej do otworów w kolorze zielonym po lewej stronie, szkic będzie przedefiniowany ponieważ odległość pomiędzy otworami w jednej części nie jest taka sama jak odległość pomiędzy odpowiednimi otworami w drugiej części.Patrz Przykład: Błędy projektowe i wiązania.

Konflikty wiązań w kontekście

Usunięto wiązanie ustalone, a następnie dodano wiązanie pomiędzy częścią, która została utworzona w kontekście złożenia i innego komponentu.

Takie sprzeczności występują tylko jeżeli wiązanie jest sprzeczne z istniejącą relacją w kontekście. Można utworzyć części w kontekście złożenia bez odniesień do innych geometrii. Takie typy części nie powodują sprzeczności jeżeli usunięte zostanie wiązanie ustalone.

Patrz Przykład: Konflikty pomiędzy wiązaniami a operacjami w kontekście.

Konflikty wiązań z relacjami szkicu