Komunikat błędu - Geometria o grubości zerowej

Komunikaty o ewentualnych błędach

  • Nie można utworzyć tej operacji ponieważ zakończyłaby się ona geometrią o grubości zero
  • Prawidłowe utworzenie przekroju modelu z użyciem linii przekroju nie było możliwe. Należy sprawdzić, czy linia przekroju przecina model.

Możliwe przyczyny takich komunikatów o błędach

Geometria o grubości zero (znana także jako geometria nie-manifold) istnieje gdy krawędzie lub wierzchołki w obiekcie bryłowym nie łączą się prawidłowo z przylegającą geometrią. Każda krawędź obiektu bryłowego musi posiadać dokładnie dwie przylegające ściany. SOLIDWORKS nie zezwala na geometrię o grubości zero, ponieważ może ona prowadzić do problemów matematycznych, a w konsekwencji do błędów w modelu.

Przykłady geometrii o grubości zero

Każda krawędź obiektu bryłowego musi posiadać dokładnie dwie przylegające ściany.

Krawędź, gdzie zlokalizowana jest geometria o grubości zero.

Wierzchołki, gdzie zlokalizowana jest grubość zero.

Linia styczna, gdzie zlokalizowana jest grubość zero.

Zerowa grubość występuje podczas próby wyciągnięcia wycięcia stycznie do otworu.

Jest to częsta przyczyna nieudanych widoków przekroju na rysunkach.

Możliwe rozwiązania

  • Dodać lub usunąć ilość materiału bryły w obszarze zerowej grubości, wystarczającą do prawidłowego połączenia krawędzi i wierzchołków.
  • W menedżerze właściwości PropertyManager Wyciągnięcie usunąć zaznaczenie opcji Scalaj wyniki w części Kierunek. W efekcie powstanie część wieloobiektowa.