Grupy

Grupa jest zbiorem skojarzonych ze sobą segmentów w członie konstrukcyjnym.

Grupa jest konfigurowana tak, że czynności mają wpływ na wszystkie jej segmenty, nie wpływając na inne segmenty lub grupy w członie konstrukcyjnym.

Typy grup:

Sąsiednie

Ciągły kontur segmentów połączonych ze sobą końcami. Można kontrolować jak segmenty łączą się ze sobą. Punkt końcowy grupy może opcjonalnie łączyć się z jej punktem początkowym.

Równolegle

Nieciągły zbiór równoległych segmentów. Segmenty w grupie nie mogą się ze sobą stykać.

  • Można zdefiniować grupę na pojedynczej płaszczyźnie lub na wielu płaszczyznach.
  • Grupa może zawierać jeden lub więcej segmentów.
  • Człon konstrukcyjny może zawierać jedną lub więcej grup.

Po zdefiniowaniu grupy można na niej wykonywać czynności, jak na pojedynczym elemencie. Należy użyć menedżera właściwości PropertyManagerCzłon konstrukcyjny, aby:

  • Określać wykończenie narożnika dla segmentów w grupie.
  • Tworzyć odstępy rowka pomiędzy segmentami, aby pozostawić miejsce na ściegi spoiny.
  • Odbijać w lustrze profil pojedynczej grupy.
  • Wyrównać, obrócić lub przenieść profil grupy bez wpływu na pozostałe grupy w członie konstrukcyjnym.