Konstrukcje spawane - Tworzenie dostosowanego profilu

Możemy tworzyć własne profile konstrukcji spawanej, do użycia przy tworzeniu członów konstrukcji spawanej. Możemy utworzyć profil jako część operacji z biblioteki a następnie umieścić ją w zdefiniowanej lokalizacji tak, aby była dostępna do wyboru.

Dodatkowe profile konstrukcji spawanych są dostępne na karcie Biblioteka projektu Biblioteka projektu tab_Design_Library.gif. W części Zawartość SOLIDWORKS Open_in_SW.gif, w folderze Konstrukcje spawane wciskając klawisz Ctrl, kliknąć, pliki .zip z elementami do pobrania.

Aby utworzyć profil konstrukcji spawanej, należy:

 1. Otworzyć nową część.
 2. Naszkicować profil. Należy pamiętać, że kiedy utworzymy człon konstrukcyjny przy użyciu tego profilu:
  • Początek układu współrzędnych stanie się domyślnym punktem przebicia.
  • Możemy wybrać dowolny wierzchołek lub punkt w szkicu jako alternatywny punkt przebicia.
 3. Zamknąć szkic.
 4. W drzewie operacji FeatureManager wybrać Szkic1.
 5. Kliknąć Plik > Zapisz jako.
 6. W oknie dialogowym, należy:
  1. W Zapisz w przejść do katalog_instalacyjny\lang\language\weldment profiles i wybrać lub utworzyć odpowiednie podfoldery <standard> i <type>. Patrz: Konstrukcje spawane - Lokalizacje plików dla dostosowanych profili.
  2. W Zapisz jako typ, wybrać Lib Feat Part (*.sldlfp).
  3. Wpisać nazwę dla Nazwa pliku.
  4. Kliknąć Zapisz.
   Nazwa nadana części operacji z biblioteki pojawi się na liście Rozmiar w menedżerze właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny, kiedy tworzymy człon konstrukcji spawanej.. Na przykład jeżeli nazwiemy profil 1x1x.125.sldlfp, wówczas 1x1x.125 pojawi się w polu Rozmiar. Jeżeli nazwiemy część duży.sldlfp, wówczas duży pojawi się w polu Rozmiar.