Menedżer właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Człon konstrukcyjny, należy:

  • Dodaj lub edytuj człon konstrukcyjny w części konstrukcji spawanej.
Można ustawić domyślny kolor dla operacji Człon konstrukcyjny w opcjach wyświetlania modelu.

Wybory

Należy określić profil członu konstrukcyjnego, wybierając standard, typ i rozmiar.

Standardowy Wybrać iso, ansi cale lub uprzednio zdefiniowany standard dostosowany.
Typ Wybierz Typ profilu, takie jak kątownik stalowy lub rura kwadratowa.
Przykładowe typy profili:


kątownik stalowy


rura cienkościenna prostokątna


rura grubościenna


ceownik C
Rozmiar Wybierz Profil, takie jak 20 x 20 x 3.

Lista rozmiarów jest sortowana alfanumerycznie w kolejności od najmniejszego do największego rozmiaru, aby ułatwić pracę z biblioteką zawierającą dużą liczbę komponentów o standardowych rozmiarach.

Dodatkowo dwa ostatnio użyte rozmiary pojawiają się w górnej części menu, co pozwala je łatwo znaleźć.

Dodatkowe profile konstrukcji spawanych są dostępne na karcie Biblioteka projektu Biblioteka projektu . W części Zawartość SOLIDWORKS , w folderze Konstrukcje spawane, Ctrl + kliknąć elementy, aby pobrać pliki .zip.
Scalaj obiekty segmentów łuku (Tylko dla zakrzywionych elementów.) Należy wybrać, aby scalać obiekty segmentów łuku z przylegającymi obiektami w członie konstrukcyjnym. Wyczyścić, aby utworzyć oddzielny obiekt dla każdego zakrzywionego elementu. Segment łuku i przylegające obiekty muszą być styczne, aby mogły one zostać scalone.
 
Wybrane

Jeden człon konstrukcyjny, jeden obiekt bryłowy.

Niezaznaczone

Jeden człon konstrukcyjny, pięć obiektów bryłowych.

Transferuj materiał z profilu Przenosi właściwości materiału wybranego profilu biblioteki, jeżeli ten profil biblioteki ma przypisany materiał.

Opcja ta nie jest dostępna w przypadku wybrania profilu biblioteki, który nie ma przypisanego materiału.

Grupy Wybrać grupę do skonfigurowania w części Ustawienia.

Oprogramowanie SOLIDWORKS pokaże wybraną grupę w innym kolorze. Gdy wskaźnik w obszarze graficznym znajdzie się nad członkiem grupy, jest ona identyfikowana przez etykietkę.

Nowa grupa Tworzy nową grupę w tym członie konstrukcyjnym.

Ustawienia

Można skonfigurować wybraną grupę:

  Segmenty ścieżki Wyszczególnia segmenty w grupie.
  Zastosuj wykończenie narożnika (Dostępne tylko dla przylegających grup). Definiuje przycinanie segmentów grupy, kiedy przecinają się one w narożnikach. Można wyczyścić opcję Zastosuj wykończenie narożnika i określić wykończenie narożnika później (np. podczas przycinania członów konstrukcyjnych). Można również modyfikować wykończenie narożników, pozwalając na określenie wielu wykończeń narożników na grupę.
Zakończenie skośne Zakończenie doczołowe1 Zakończenie doczołowe2
  Scalaj przecięte skośnie obiekty (Dostępne po wybraniu opcji Zastosuj wykończenie narożnika i kliknięciu Zakończenie skośne .) Łączy obiekty członu konstrukcji spawanej tak, aby długość obiektu członu konstrukcji spawanej w liście elementów ciętych konstrukcji spawanej była równa sumie maksymalnych długości nieprzeciętych obiektów z członów konstrukcji spawanej.
Przerwa pomiędzy połączonymi segmentami w tej samej grupie (Dostępne tylko dla przylegających grup.) Należy określić odstęp rowka w narożnikach segmentów w tej samej grupie.
Przerwa pomiędzy segmentami różnych grup Należy określić odstęp rowka w miejscu gdzie końce segmentów tej grupy przylegają do segmentów innej grupy.
   
Określenie odstępu rowka skraca długości segmentów, co jest odzwierciedlone na liście elementów ciętych, i zachowuje całkowitą rozpiętość segmentu.
  Zezwalaj na wypukłość Zezwala na rozciąganie długości szkicu członu konstrukcyjnego. Jest to pomocne, kiedy jeden człon konstrukcyjny (A) jest użyty, aby przyciąć inny człon konstrukcyjny (B) ale A nie przecina całkowicie B. Pozwala to części B, która nie jest przecięta przez A, na rozciągnięcie długości szkicu.
  Lustro profilu Odwraca profil grupy względem Osi poziomej lub Osi pionowej.
  Wyrównanie Wyrównuje oś profilu grupy z wybranym wektorem (krawędź, linia konstrukcyjna, itd.). Należy wybrać która oś profilu ma zostać wyrównana:
  • Oś pozioma
  • Oś pionowa
Kąt obrotu Obraca człon konstrukcyjny o określoną liczbę stopni.
  Zlokalizuj profil Powiększa profil tak, aby można było zmienić jego punkt przebicia względem segmentu szkicu. Domyślnym punktem przebicia jest początek układu współrzędnych szkicu.

Konfiguracje

Wybrać konfiguracje, które chcemy zastosować do członu konstrukcyjnego:
  • Ta konfiguracja
  • Wszystkie konfiguracje
  • Określ konfiguracje