Menedżer właściwości PropertyManager Żebro

Menedżer właściwości PropertyManager Żebro pojawia się kiedy tworzymy nową operację żebra lub edytujemy istniejącą operację żebra.

Aby otworzyć tego menedżera właściwości PropertyManager, należy:

Kliknąć Żebro (pasek narzędzi Operacje) lub Wstaw > Operacje > Żebro.

Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:

Parametry

Niektóre pola, które przyjmują numeryczne dane wejściowe, umożliwiają tworzenie równań poprzez wprowadzenie = (znaku równości) i wybranie z rozwijanej listy zmiennych globalnych, funkcji oraz właściwości pliku. Zobacz Bezpośrednie wprowadzenie równań w menedżerach właściwości PropertyManager.
  Grubość Dodaje grubość do wybranej strony szkicu. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

offset_above.png Pierwsza strona

Dodaje materiał tylko do jednej strony szkicu.

Obydwie strony

Dodaje materiał po obydwu stronach szkicu.

Druga strona

Dodaje materiał tylko do drugiej strony szkicu.

Grubość żebra

Jeżeli dodamy pochylenie, można ustawić grubość na płaszczyźnie szkicu lub interfejsie ściany. Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Na płaszczyźnie szkicu

Na interfejsie ściany

  Kierunek wyciągnięcia

Szkic dla żebra z użyciem otwartych konturów szkicu na płaszczyźnie równoległej.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Równolegle do szkicu

Tworzy wyciągnięcie żebra równolegle do szkicu.Normalnie do szkicu

Tworzy wyciągnięcie żebra normalnie do szkicu.  Odwrócenie strony materiału Zmienia kierunek wyciągnięcia.
Pochylenie Wł/Wył Dodaje pochylenie do żebra. Ustawić Kąt pochylenia, aby określić stopnie pochylenia.

Pochylenie na zewnątrz (Dostępne po wybraniu opcji Pochylenie Wł/Wył ).

Tworzy kąt pochylenia na zewnątrz. Jeżeli opcja jest wyczyszczona, tworzy kąt pochylenia do wewnątrz.

  Typ

Należy utworzyć szkic na płaszczyźnie która jest odsunięta od płaszczyzny części bazowej.

Należy wybrać jedną z poniższych opcji:

Liniowy

Tworzy żebro, które wydłuża kontury szkicu normalnie do kierunku szkicu, aż do napotkania granicy.Naturalne

Tworzy żebro, które wydłuża kontury szkicu kontynuując z tym samym równaniem konturu aż do napotkania granicy. Na przykład jeżeli szkic jest łukiem okręgu, Naturalne wydłuża żebro używając równanie okręgu aż do napotkania granicy.

W tym przykładzie żebro rozciąga się z konturu łuku, przy użyciu równania okręgu aż do zetknięcia się z granicą, formując okrąg. Drugi koniec szkicu rozciąga się przy użyciu równania linii aż do zetknięcia się z granicą.

  Wybrany obiekt (dostępne dla części wieloobiektowych) Po utworzeniu szkicu z żebra, należy wybrać obiekt.
  Następne odniesienie (dostępne po wybraniu Równolegle do szkicu dla Kierunek wyciągnięcia i Pochylenie Wł/Wył ) Przełącza kontury szkicu, tak że możemy wybrać jeden do użycia jako kontur odniesienia, na którym oparte będzie pochylenie.

Przykład: Operacja żebra z pochyleniem konturu odniesienia

Wybrane kontury

Wybrane kontury Wyświetla listę konturów szkicu używanych do utworzenia operacji żebra.