Obiekt ze zdeformowanego kształtu

Można zapisać rzeczywisty zdeformowany kształt części lub złożenia otrzymany po uruchomieniu badania statycznego lub nieliniowego. Zdeformowaną geometrię można zapisać jako nową konfigurację lub jako nowy dokument SOLIDWORKS. Wygenerowana geometria używana jest do symulacji lub celów produkcyjnych. Funkcja ta działa dla siatek bryłowych, skorupowych i mieszanych w odniesieniu do brył i skorup i jest dostępna w SOLIDWORKS Simulation Professional i wyższych.

Nie można zapisać zdeformowanej geometrii modeli z arkuszami blachy lub belkami.

W przypadku badań statycznych liniowych można użyć tej funkcji do weryfikacji kształtu zdeformowanego modelu. Na przykład rozważmy płytę planarną poddaną jednorodnemu naciskowi p. Jeżeli zdeformowany kształt płyty pod jednorodnym naciskiem -p zostanie zapisany i wyprodukowany, to płyta będzie planarna, gdy zostanie zastosowany nacisk p.

Zapisz obiekt jako

Konfiguracja w tym modelu Zapisać zdeformowany kształt części lub złożenia jako nową konfigurację.
  Nazwa konfiguracji Wpisać nazwę nowej konfiguracji.
Nowy plik części Zapisać zdeformowany kształt części lub złożenia jako nowy dokument. W badaniach nieliniowych, zapisywany jest zdeformowany kształt ostatniego kroku rozwiązania.
  Nazwa części Wpisać nazwę nowego dokumentu.

Zaawansowany eksport

Zdeformowaną geometrię można zapisać bezpośrednio w części SOLIDWORKS lub w alternatywnych formatach, które mogą pomóc odtworzyć geometrię ze zdeformowanego kształtu.
  Obiekt SOLIDWORKS

Zapisuje zdeformowany kształt części lub złożenia w nowym dokumencie części SOLIDWORKS. Zdeformowana geometria jest widoczna jako zaimportowany obiekt w drzewie operacji FeatureManager.

Zdeformowane kształty dokumentów złożenia są zapisane jako części wieloobiektowe.
  Obiekt mozaikowy Program dzieli zdeformowany kształt na mniejsze elementy, aby utworzyć zamkniętą objętość, która wiernie zachowuje kształt zdeformowanego obiektu. Obiekt mozaikowy składa się z kwadratowych geometrycznych powierzchniowych elementów siatki w zdeformowanych obszarach modelu i zachowuje możliwie najwięcej z pierwotnej geometrii w nieco zdeformowanych obszarach modelu.
  Powierzchnie Wybrać w przypadkach, w których nie można utworzyć geometrii SOLIDWORKS ze zdeformowanego kształtu w symulacji ze względu na indywidualne deformacje powierzchni, których nie można z powrotem „zszyć”. Opcja powierzchniowa tworzy tyle indywidualnych powierzchni, ile się tylko da, aby reprezentowały zdeformowany obiekt.
W wielu przypadkach krawędzie powierzchni mogą się nie spasować prawidłowo z krawędziami sąsiednich powierzchni, aby utworzyć zamkniętą objętość. Użyć tej opcji, aby odtworzyć zdeformowany kształt przy użyciu wygenerowanej powierzchni jako wskazówki.
  Siatka Eksportuje siatkę utworzoną w Simulation.
Gdy obliczona deformacja obiektu spada poniżej minimalnej wartości tolerancji, które program przyjmuje, aby zapisać obiekt jako zdeformowany kształt, zapisywana jest geometria niezdeformowana. W przypadku funkcji tworzenia obiektu ze zdeformowanego kształtu minimalna tolerancja, z którą program wykrywa ścianę jako zdeformowaną w odniesieniu do oryginalnego kształtu (w wyniku czego rekonstruuje wewnętrznie ścianę za pomocą zszywania powierzchni), wynosi 10e-5 długości charakterystycznej obiektu.

Tworzenie obiektu ze zdeformowanego kształtu

Aby utworzyć obiekt ze zdeformowanego kształtu, należy:

  1. Uruchomić badanie statyczne lub nieliniowe.
  2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy folder Results i wybrać Utwórz obiekt ze zdeformowanego kształtu.
  3. W menedżerze właściwości PropertyManager kliknąć Zapisz jako konfiguracja lub Zapisz jako nowa część part.png.
  4. Wpisać nazwę konfiguracji lub nazwę nowego dokumentu.
    Nowy dokument zostanie zapisany w lokalizacji pierwotnej części lub złożenia.
  5. Kliknąć .
    Nie można zapisać zdeformowanej geometrii modeli z arkuszami blachy lub belkami.