Importuj operacje badania

Można zaimportować operacje symulacji zdefiniowane w dokumencie części lub złożenia do nowego badania statycznego utworzonego w dokumencie złożenia, które zawiera ten sam dokument części lub podzespołu.

Aby zaimportować uprzednio zdefiniowane operacje badania do dokumentu złożenia:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę badania w menedżerze właściwości PropertyManager badania statycznego i wybrać Importuj operacje badania albo
  • Przy tworzeniu nowego badania statycznego w menedżerze właściwości PropertyManager Badanie wybrać Importuj operacje badania w obszarze Ogólna symulacja > Statyczna.
Hierarchia złożenia obejmuje części i podzespoły z uprzednio zdefiniowanymi badaniami Simulation. Wybrać z listy części lub podzespoły w celu zaimportowania ich operacji symulacji do nowego badania statycznego. Kliknąć , aby przełączyć pomiędzy spłaszczonym i hierarchicznym widokiem dla komponentów złożenia.

Operacje symulacji, które można importować, są następujące: typy obiektów (bryły, skorupy i belki), materiał, kontakt, złącza, umocowania, obciążenia i definicje sterowania siatki z badań statycznych. Można zaimportować wszystkie te typy operacji symulacji lub wybrać operacje do zaimportowania.

Nie można importować operacji badania z badań uproszczenia 2D (płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia i o symetrii osiowej).
Wybierz wszystkie Zaznacza wszystkie uprzednio zdefiniowane operacje Simulation do zaimportowania.
Wszystkie typy obiektów i materiały Importuje definicje obiektów (bryły, skorupy i belki) oraz materiały.
  Wszystkie złącza i kontakty Importuje wszystkie definicje złącza i kontaktu.
Wszystkie umocowania Importuje wszystkie definicje umocowania.
Wszystkie obciążenia zewnętrzne Importuje definicje wszystkich obciążeń zewnętrznych z wyjątkiem obciążeń:
  • Grawitacja
  • Siła odśrodkowa
  • Obciążenia termiczne importowane z badania termicznego lub badania Flow simulation
  • Ciśnienie płynu importowane z badania Flow simulation
Cała kontrola siatki Importuje wszystkie definicje sterowania siatki.
  Wybór badania Filtruje badanie statyczne, które zawiera operacje do zaimportowania. Z wybranym komponentem może być skojarzonych więcej badań statycznych.
  Nazwa konfiguracji Wyszczególnia konfiguracje wybranego badania statycznego do zaimportowania (w przypadku więcej niż dwóch konfiguracji dla badania). Importować można jedynie operacje symulacji skojarzone z wybraną konfiguracją.
  Propaguj zaimportowane operacje badania do wszystkich wystąpień (*) W przypadku modeli, które zawierają wiele wystąpień tej samej części lub tego samego podzespołu i tę samą konfigurację, można rozpropagować wybrane operacje badania do wszystkich wystąpień. Obok wybranych dokumentów części lub złożenia znajduje się gwiazdka.