Sieciowa Simulation

Można zmniejszyć obciążenie komputera koordynatora podczas symulacji (badania statycznego lub nieliniowego), wykorzystując dodatkowo inny komputer w domenie sieci lokalnej. Dzięki odciążeniu symulacji można kontynuować pracę z SOLIDWORKS na komputerze koordynatorze wykonującym równoległe zadania.

SOLIDWORKS 2021 jest ostatnią wersją obsługującą funkcję Offloaded Simulation w produkcie SOLIDWORKS Simulation.

Trzeba mieć licencję na produkt SOLIDWORKS Simulation Premium z aktywną subskrypcją usług SOLIDWORKS Subscription Services.

Część procesu symulacji odpowiedzialna za rozwiązywanie równań jest przekazywana do komputera agenta roboczego, który jest podłączony do tej samej domeny podsieci.

Aby odciążyć komputer koordynator podczas symulacji w ramach badania statycznego lub nieliniowego, potrzebne są:
 • Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem SOLIDWORKS Simulation Premium pełniący rolę koordynatora.
 • Komputer z narzędziem SOLIDWORKS Simulation Worker Agent zainstalowanym i aktywnym w roli agenta roboczego.
 • Połączenie sieciowe pomiędzy koordynatorem a agentem roboczym.

Na koordynatorze można utworzyć statyczne lub nieliniowe badanie symulacji. Zadanie rozwiązywania równań symulacji jest wykonywane na agencie roboczym. Wykrywanie przenikania w trakcie analizy jest wykonywane na obu komputerach, agencie roboczym i koordynatorze.

Gdy agent roboczy przetwarza symulację, można kontynuować pracę z SOLIDWORKS na komputerze koordynatorze. Na komputerze koordynatorze można przeglądać wyniki symulacji i dokonywać przetwarzania końcowego.

Tylko komputer koordynator wymaga licencji SOLIDWORKS oraz SOLIDWORKS Simulation Premium.

Uruchamianie odciążonej symulacji

Aby można było uruchomić odciążoną symulację, komputer koordynator i komputer agent roboczy muszą znajdować się w tej samej domenie podsieci. SOLIDWORKS Simulation Worker Agent musi być zainstalowany i aktywowany na komputerze agent roboczy.

Trzeba mieć licencję na produkt SOLIDWORKS Simulation Premium z aktywną subskrypcją usług SOLIDWORKS Subscription Services.

Proces odciążania:

 1. Dla komputera agent roboczy w sieci:
  1. Z menedżera instalacji SOLIDWORKS zainstalować klienta SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.
   Zostanie zainstalowany Intel ® MPI Library Hydra Process Manager (obejmujący pliki wykonywalne Message Passing Interface (MPI) firmy Intel), który ustanowi protokoły komunikacyjne pomiędzy komputerem koordynatorem a komputerem agentem roboczym potrzebne do wykonania odciążonej symulacji.
  2. Uruchomić SOLIDWORKS Simulation Worker Agent z menu Start systemu Windows. (Domyślny folder instalacji Simulation Worker Agent: litera dysku:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent). Kliknąć Aktywuj Worker Agent. Komputer agent roboczy jest gotowy do uruchomienia odciążonej symulacji.
  Aby zmienić lokalizację folderu tymczasowego, kliknąć opcję Dezaktywuj Worker Agent i przeprowadzić edycję lokalizacji folderu, w którym są zapisywane pliki tymczasowe.
 2. W przypadku komputera-koordynatora w sieci:
  1. Utworzyć badanie Simulation statyczne lub nieliniowe.
  2. Kliknąć Zarządzaj siecią (menedżerze poleceń CommandManager Simulation). W oknie dialogowym Kontrola konta użytkownika kliknąć opcję Tak, aby zezwolić na wprowadzanie zmian na komputerze przez SOLIDWORKS Simulation Network Share. Wpisać hasło logowania systemu Windows przy pierwszym uruchomieniu odciążonej symulacji na komputerze koordynatorze.
   W Menedżerze sieci SOLIDWORKS Simulation są wyszczególnione wszystkie komputery typu agent roboczy z zainstalowanym i aktywowanym składnikiem SOLIDWORKS Simulation Worker Agent. Komputer koordynator jest podświetlony na zielono na górze listy. Kliknąć Odśwież, aby zaktualizować listę dostępnych agentów roboczych wykrywanych w sieci.
  3. Kliknąć opcję Odciążona symulacja (menedżer poleceń CommandManager Simulation).
   Solver przełączy się w tryb Intel Network Sparse.
  4. Z listy dostępnych agentów roboczych w sieci wybrać jednego, aby przeprowadzić odciążoną symulację, po czym kliknąć OK.
   Jeżeli Menedżer sieci SOLIDWORKS Simulation nie wykrywa żadnych agentów roboczych, upewnić się, że co najmniej jeden komputer agent roboczy jest włączony i agent roboczy jest aktywny. Ponadto komputery koordynator i agent roboczy muszą być w tej samej podsieci.
   Komputery podświetlone na czerwono nie nadają się do użycia, ponieważ są albo agentami roboczymi wykonującymi zadania odciążonej symulacji, albo działają jako komputery typu koordynator i udostępniają folder symulacji dla innych odciążonych symulacji, które są w toku.
  5. Uruchomić badanie.
   Po uruchomieniu odciążonej symulacji stan wybranego komputera agenta roboczego zmienia się z bezczynnego na aktywny. Informacje na temat stanu odciążonej symulacji są pokazane w oknie SOLIDWORKS Simulation Worker Agent.

   Po zakończeniu odciążonej symulacji klient Simulation Worker Agent kopiuje pliki wyników z powrotem na dysk twardy komputera koordynatora.

  • Nie ma potrzeby instalowania SOLIDWORKS czy SOLIDWORKS Simulation na komputerze typu agent roboczy, aby uruchomić odciążoną symulację.
  • Nie trzeba też instalować klienta SOLIDWORKS Simulation Worker Agent na komputerze koordynatorze, chyba że komputer koordynator ma zostać użyty jako agent roboczy.
  • Aby sprawdzić, czy oba komputery, koordynator i agent roboczy, są w tej samej domenie podsieci, należy otworzyć okno procesora poleceń systemu Windows i uruchomić polecenie net view. Zwraca ono listę komputerów znajdujących się w tej samej podsieci co komputer, na którym uruchomiono to polecenie. Aby można było uruchomić odciążoną symulację, oba komputery, koordynator i agent roboczy, powinny widnieć na liście.
  • Upewnić się, że Zapora systemu Windows nie blokuje plików wykonywalnych odciążonej symulacji mpiexec.hydra.exe, hydra_service.exe i pmi_proxy.exe znajdujących się w katalogu litera dysku:\Program Files\Common Files\SOLIDWORKS Shared\Simulation Worker Agent. Jeśli nadal nie można uruchomić odciążonej symulacji, należy rozważyć wyłączenie Zapory systemu Windows dla domeny sieciowej.