Menedżer właściwości PropertyManager Badanie

Menedżer właściwości PropertyManager Badanie tworzy badanie Simulation.

Aby wyświetlić menedżer właściwości PropertyManager, należy:
  • Kliknąć Nowe badanie (menedżer poleceń CommandManager Simulation).

Nazwa

Podać nazwę nowego badania albo pozostawić domyślną nazwę badania.

Ogólna symulacja

Static Tworzy badanie statyczne, aby obliczyć reakcję modeli, na których obciążenia są stosowane powoli. Obciążenia pozostają stałe po osiągnięciu ich pełnych wielkości.
  Użyj uproszczenia 2D Tworzy badanie uproszczenia 2D, aby uprościć pewne modele 3D poprzez symulowanie ich w 2D i zapisanie czasu analizy. Dostępne typy analizy obejmują płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia i o symetrii osiowej.
Częstotliwość Tworzy badanie częstotliwości, aby obliczyć częstotliwości drgań własnych oraz postaci drgań modeli.

Wnikliwość projektu

Badanie topologii Tworzy badanie optymalizacji topologii w celu zbadania projektów konceptualnych komponentu.
Badanie projektu Tworzy Badanie projektu, aby wykonać optymalizację parametryczną lub oszacować specyficzne scenariusze danego projektu.

Zaawansowana symulacja

Termiczne Tworzy badanie termiczne, aby obliczyć rozkład temperatury spowodowanej przewodzeniem, konwekcją i promieniowaniem w obiektach.
Wyboczenie Tworzy badanie wyboczenia, aby obliczyć mody wyboczenia oraz obciążenia krytyczne przy wyboczeniu obiektów.
Zmęczenie Tworzy badanie zmęczenia, aby obliczyć całkowitą trwałość, uszkodzenie i współczynniki obciążenia spowodowane obciążeniem cyklicznym.
Przypadki o stałej amplitudy ze zdefiniowanymi cyklami Tworzy badanie zmęczenia o stałej amplitudzie obciążenia.
Dane historii zmiennej amplitudy Tworzy badanie zmęczenia o zmiennej amplitudzie obciążenia.
Zmęczenie harmoniczne obciążenia sinudoidalnego Dostępne dla badania zmęczenia. Tworzy badanie zmęczenia, które jest oparte na wynikach naprężeń w funkcji częstotliwości z badania dynamicznego-harmonicznego.
Zmęczenie przy drganiach losowych dla drgań losowych Dostępne dla badania zmęczenia. Tworzy badanie zmęczenia, które jest oparte na wynikach naprężeń w funkcji częstotliwości z dynamicznego-losowego badania drgań.
Nieliniowe Tworzy badanie nieliniowe, aby obliczyć nieliniową reakcję modeli, spowodowaną zastosowanymi obciążeniami.
Nieliniowe statyczne Tworzy badanie statyczne nieliniowe, aby rozwiązać modele z nieliniowością spowodowaną zachowaniem materiału, dużymi przemieszczeniami i warunkami kontaktu.
Nieliniowe dynamiczne Tworzy badanie dynamiczne nieliniowe dla modeli z siłami inercjalnymi i tłumiącymi.
  Użyj uproszczenia 2D Tworzy badanie uproszczenia 2D, aby uprościć pewne modele 3D poprzez symulowanie ich w 2D i zapisanie czasu analizy. Dostępne typy analizy obejmują płaski stan naprężenia, płaski stan odkształcenia i o symetrii osiowej.
Dynamika liniowa Tworzy dynamiczne badanie liniowe, aby obliczyć reakcję modeli poprzez zebranie udziałów każdego modu w środowisku obciążenia. Obciążenia zmieniają się z czasem lub częstotliwością.
Historia modalna Dostępne dla badania dynamicznego liniowego. Czasowej analizy modalnej należy użyć, gdy zmiany każdego obciążenia w czasie są dobrze znane i interesuje nas reakcja jako funkcja czasu.
Harmoniczny Dostępne dla badania dynamicznego liniowego. Tworzy badanie, aby obliczyć szczytową reakcję w stanie ustalonym modeli, spowodowaną obciążeniami harmonicznymi lub wzbudzeniami podstawowymi.
Drgania losowe Dostępne dla badania dynamicznego liniowego. Tworzy badanie, aby obliczyć reakcję modeli spowodowaną obciążeniami niedeterministycznymi.
Analiza spektrum reakcji Dostępne dla badania dynamicznego liniowego. Tworzy badanie, aby oszacować reakcję konstrukcji na jednorodne i wybrane wzbudzenia podstawowe zdefiniowane jako szczytowe amplitudy w paśmie częstotliwości.

Specjalna symulacja

Tworzenie podmodeli Tworzy badanie podmodelowania pozwalające osiągnąć lepsze wyniki regionów lokalnych dużych modeli bez konieczności ponownego uruchamiania analizy całego modelu.
Test upuszczenia Tworzy badanie testu upuszczenia, aby ocenić uderzenie części lub złożenia o sztywną lub elastyczną powierzchnię planarną.
Projekt zbiornika ciśnieniowego Tworzy badanie projektu zbiornika ciśnieniowego, aby połączyć wyniki badań statycznych z określonymi współczynnikami.