Upraszczanie złożeń dla Simulation

Można uprościć skomplikowane złożenia na kilka sposobów szukając wyników Simulation, o ile ma to zastosowanie. Kiedy zasoby obliczeniowe nie pozwalają na symulację na dokładnym modelu, możne rozważyć poniższe opcje uproszczenia podczas pracy ze złożeniami lub wielo-obiektami.

Należy pamiętać, że najdokładniejsze wyniki są uzyskiwane poprzez uwzględnienie wszystkich obiektów w złożeniu oraz użycie optymalnego rozmiaru siatki. Należy uprościć złożenia tylko jeżeli jesteśmy pewni że uproszczenie nie zmieni znacznie problemu, który próbujemy rozwiązać.

Wykluczanie części z symulacji

Można użyć tej opcji kiedy jesteśmy zainteresowani tylko wynikami dla części złożenia i możemy oszacować efekt wykluczonych obiektów poprzez zastosowanie operacji na reszcie obiektów.

Na przykład, rozważmy przypadek w którym wywieramy siłę pokazaną poniżej, aby trzymać walizkę. Jeżeli na walizkę nie oddziałują żadne inne siły zewnętrzne, można wymodelować sam uchwyt, jak pokazano. Celem takiego badania może być określenie optymalnego materiału i wymiaru uchwytu, tak aby nie uległ on uszkodzeniu.

Jeżeli jesteśmy zainteresowani wynikami na obiekcie walizki zamiast na uchwycie, można usunąć uchwyt i zastosować obciążenia i umocowania na odcisku uchwytu na obiekcie walizki. Odcisk jest wspólnym obszarem kontaktu, który obiekt dzieli z innym obiektem.

Generalnie lepiej jest wykluczyć obiekty dalej od komponentu, którym jesteśmy zainteresowani, raczej niż wykluczać te znajdujące się blisko. Zaleca się uwzględnienie obiektów, które są blisko ważnych obiektów, chyba ze jesteśmy pewni że możemy zastosować prawidłowy efekt.

Modelowanie komponentów jako odległych obciążeń, umocować i mas

Można zastąpić obiekty, którymi nie jesteśmy zainteresowani, poprzez potraktowanie ich jako odległych obciążeń, umocować i mas.

Dla pewnych modeli, może być trudne zastąpienie obiektu przy użyciu odległych obciążeń, umocować i mas. Na przykład na poniższym rysunku, pomimo że nie jesteśmy zainteresowani wynikami dla obiektu 2, nie zastępujemy go.

Można wykluczyć lub zastąpić obiekt z jego efektami jeżeli spełnione są następujące warunki:
  • Nie interesuje nas obiekt sam w sobie.
  • Jego efekt na resztę obiektów może być prawidłowo modelowany.

Traktowanie komponentów jako sztywne obiekty

Kiedy chcemy uwzględnić interakcje kontaktowe pomiędzy częściami ale zaoszczędzić czas analizy, można traktować niektóre komponenty w złożeniu jako sztywne. Można traktować obiekt jako sztywny kiedy jest on dużo sztywniejszy niż otaczające go komponenty lub kiedy obiekt jest daleko od interesującego nas obszaru i złożenie jest duże. Traktowanie komponentów jako sztywne obiekty daje lepsze przybliżenie w wynikach niż ich wykluczenie. Więcej informacji zawiera temat Traktuj obiekt jako sztywny. Program tworzy siatkę zewnętrznej granicy sztywnego obiektu z elementami skorupy, aby zredukować czas symulacji.

Używanie złączy

Używając złączy dla modelowania sprężyn, kołków, śrub, łożysk, spoin punktowych, spoin grzbietowych, łączy oraz sztywnych połączeń, można zredukować liczbę elementów w siatce i zaoszczędzi czas analizy. Na przykład można modelować amortyzatory w zawieszeniu samochodowym przy użyciu złącz sprężynowych zamiast modelowania rzeczywistej geometrii. Więcej informacji zawiera temat Złącza.

Używanie geometrii powierzchniowych, obiektów arkusza blachy oraz członów konstrukcyjnych dla modelowania złożenia

Geometrie powierzchniowe oraz obiekty arkusza blachy mają tworzoną siatkę z elementami skorupy a człony konstrukcyjne mają tworzoną siatkę z jednowymiarowymi elementami belki. Więcej informacji zawiera temat Typy siatki. Używanie ich w złożeniu kiedykolwiek jest to możliwe może zaoszczędzić czas analizy poprzez zredukowanie stopni swobody. Na przykład można rozważyć zastąpienie cienkich obiektów bryłowych obiektami arkusza blachy lub geometriami powierzchniowymi. Więcej informacji zawiera temat Modelowanie skorupy.

Upraszczanie modelu na potrzeby tworzenia siatki

Można uprościć złożenie na potrzeby tworzenia siatki. W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy Siatka i wybrać Uprość model dla utworzenia siatki. Narzędzie Uprość określa wewnętrzną kalkulację nieznacznej objętości w oparciu o rozmiar modelu. Obsługiwane operacje są wyszczególnione w okienku zadań. Można je wygasić i przeprowadzić analizę na uproszczonym złożeniu.

Nadmierne uproszczenie modelu może prowadzić do błędnych wyników poprzez znaczne zmienienie wartości naprężenia. Nie można wygaszać operacji wywołujących wysokie naprężenia w ważnych obiektach.

Poprawianie przybliżonych rozwiązań z gruboziarnistej siatki

Można najpierw utworzyć siatkę złożenia z Gruboziarnistej gęstości siatki, uruchomić badanie i uzyskać przybliżone wyniki. Jako następny krok, można zdefiniować inne badanie Simulation i uwzględnić tylko te komponenty, które nas interesują. Jako drugi krok, można znaleźć siły kontaktowe, które powstają na zewnętrznych granicach mniejszego modelu z początkowego badania i zastosować je do badania zdefiniowanego z drobniejszą siatką.