Menedżer właściwości PropertyManager Kopiuj badanie

Menedżer właściwości PropertyManager Kopiuj badanie służy do duplikowania badania lub do konwertowania badania źródłowego na badanie docelowe innego typu.

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Kopiuj badanie:

  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy górną ikonę badania i kliknąć Kopiuj badanie.
  Źródło Wybrać badanie źródłowe do skopiowania do nowego badania docelowego.
  Nazwa badania Wpisać nazwę nowego badania docelowego.
  Konfiguracja do użycia Wybrać konfigurację do skojarzenia z nowym badaniem.
  Badanie docelowe Wybrać jeden z dostępnych typów badania z listy. Lista dopuszczalnych typów badania zależy od badania źródłowego.
Można utworzyć duplikat tylko następujących typów badania: termiczne, wyboczenia, testu upuszczenia, zmęczenia, projektu zbiornika ciśnieniowego, nieliniowe dynamiczne, podmodelu i badania projektu.

Nowe badanie docelowe zostanie uzupełnione danymi wszystkich dopuszczalnych obciążeń i warunków brzegowych z badania źródłowego. Program wyświetla komunikaty ostrzegawcze, kiedy operacje źródłowego badania statycznego, takie jak złącza i obciążenia, nie zostaną przeniesione do badania docelowego ze względu na ograniczenia.

Nadal konieczne może być zdefiniowanie obciążeń zależnych od czasu lub częstotliwości dla badania docelowego, aby uruchomić symulację badania docelowego.