Modyfikowanie widoków przekroju

Aby zmienić długość lub położenie linii przekroju, długość linii wiodącej lub przenieść etykietę, należy:

Wybrać linię cięcia lub etykietę i przeciągnąć ją.

Aby poddać edycji etykietę literową linii przekroju należy:

 • Kliknąć dwukrotnie etykietę literową, edytować tekst w tym miejscu oraz kliknąć na zewnątrz etykiety, aby zakończyć.
 • Wybrać linię przekroju i poddać edycji etykietę oraz jej czcionkę w menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju.

Aby edytować tekst notatki w widoku przekroju, należy:

Kliknąć dwukrotnie tekst, edytować tekst w tym miejscu oraz kliknąć na zewnątrz etykiety, aby zakończyć.
Aby poddać edycji właściwości tekstu notatki widoku przekroju, należy wybrać notatkę i edytować jej właściwości w menedżerze właściwości PropertyManager Notatka. Aby globalnie zmienić elementy etykiety, należy kliknąć Opcje (pasek narzędzi Standard), wybrać kartę Właściwości dokumentu i wybrać Etykiety widoku > Sekcja.

Aby edytować szkic używany do utworzenia linii przekroju, należy:

Kliknąć element szkicu prawym przyciskiem myszy i wybrać Edytuj szkic. Poddać szkic edycji zgodnie z potrzebami. Następnie wybrać jeden element szkicu i kliknąć Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif, aby zaktualizować widok przekroju.

Aby zmienić kierunek przecięcia wskazywany przez strzałki, należy:

Kliknąć dwukrotnie w dowolnym miejscu wzdłuż linii przekroju lub wybrać linię przekroju, a następnie wybrać Odwróć kierunek w menedżerze właściwości PropertyManager Widok przekroju.

Aby zmodyfikować wzór kreskowania, należy:

Kliknąć ścianę lub przytrzymać wciśnięty klawisz Ctrl i wybrać wiele ścian, a następnie dokonać zmian w menedżerze właściwości PropertyManager Kreskowanie/wypełnienie obszaru.
Jeżeli widok przekroju na rysunku wymaga aktualizacji (np. gdy położenie lub kierunek linii przekroju ulegnie zmianie), widok jest zaznaczany wzorem kreskowania.

Modyfikowanie linii przekroju przed utworzeniem widoku

Aby zmodyfikować linię przekroju przed utworzeniem widoku, należy:

 1. Kliknąć dwukrotnie widok rysunku i naszkicować linię (lub wiele linii dla widoku przekroju łamanego wyprostowanego) w widoku.
  Dwukrotne kliknięcie widoku rysunku zapewnia, że linia lub linie należą do widoku.
 2. Po wybraniu linii kliknąć Wstaw > Utwórz linię przekroju.
 3. Wybrać linię przekroju.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju.
 4. Wprowadzić konieczne zmiany w menedżerze właściwości PropertyManager.
 5. Należy wykonać jedną z poniższych czynności:
  • Kliknąć Widok przekroju tool_Section_View_Drawing.gif i umieścić widok.
  • Kliknąć OK, aby zamknąć menedżer właściwości PropertyManager bez utworzenia widoku.
  Linię przekroju można wybrać i utworzyć widok przekroju w dowolnej chwili.

Modyfikowanie linii przekroju po utworzeniu widoku przekroju

Aby zmodyfikować linię przekroju po utworzeniu widoku przekroju, należy:

 1. Wybrać linię przekroju lub widok przekroju.
  Pojawi się menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju.
 2. Dokonać zmian w menedżerze właściwości PropertyManager lub w obszarze graficznym i kliknąć PM_OK.gif.
  W przypadku edytowania linii przekroju w obszarze graficznym konieczne może być kliknięcie Przebuduj tool_Rebuild_Standard.gif na pasku narzędzi Standard lub Edycja > Przebuduj w celu zaktualizowania widok rysunku.

Edycja istniejących widoków przekroju z Asystą widoku przekroju

Można użyć Asysty widoku przekroju , aby dodać odsunięcia do istniejących widoków przekroju utworzonych przy użyciu Asysty widoku przekroju w wersji SOLIDWORKS 2013 i nowszych.

Asysta widoku przekroju nie jest dostępna dla widoków przekroju, którego szkice zostały bezpośrednio edytowane.

Aby edytować istniejące widoki przekroju z Asyście widoku przekroju, należy:

 1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący widok przekroju lub jego linię cięcia i kliknąć Edytuj linię cięcia.
  Dla niektórych złożonych widoków przekrojów utworzonych przy użyciu SOLIDWORKS 2013 należy wybrać punkt wstawienia zanim będzie można je modyfikować.
 2. W oknie podręcznym Widok przekroju należy kliknąć przesunięcie.
 3. Kliknąć PM_OK.gif.