Menedżer właściwości PropertyManager Widok przekroju (Rysunki)

Aby otworzyć menedżera właściwości PropertyManager Widok przekroju, należy:

Utworzyć widok przekroju w rysunku i kliknąć Edytuj szkic w menedżerze właściwości PropertyManager lub wybrać istniejący widok przekroju.

Lina wycięcia

Odwróć kierunek Można również odwrócić kierunek cięcia poprzez dwukrotne kliknięcie linii przekroju.
Etykieta Należy edytować literę skojarzoną z linią przekroju i widokiem przekroju.
  Czcionka Aby wybrać czcionkę dla etykiety linii przekroju, która jest inna od czcionki dokumentu, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru Czcionka dokumentu i kliknąć Czcionka. Jeżeli zmienimy czcionkę etykiety linii przekroju, to możemy zastosować nową czcionkę również do etykiety widoku przekroju.

Widok przekroju

Przekrój częściowy Tworzy widok przekroju, który jest ograniczony przez długość linii przekroju jeżeli linia nie obejmuje całego widoku.
Przekrój rozcięcia Pokazuje tylko ściany przecięte przez linię przekroju.
  Pełny przekrój

Przekrój częściowy.

Przekrój rozcięcia

Autokreskowanie Wzory kreskowania zmieniają się pomiędzy komponentami w złożeniach oraz obiektami w częściach wieloobiektowych i konstrukcjach spawanych. Wzory kreskowania zmieniają się przy tworzeniu przekroju złożenia.
Zróżnicuj skalowanie
Różnicuje skalowanie kreskowania dla tego samego materiału w widoku rysunku. Usunięcie zaznaczenia pozwala zachować identyczne skalowanie dla wszystkich części z tego samego materiału.
Skalowanie wzoru kreskowania
Stosuje skalę widoku do kreskowań w obrębie widoku.
Zaznaczone Wyczyszczone
Uwydatnij zarys
Uwydatnia zarys ścian tnących.
Zaznaczone Wyczyszczone
Ukryj ramiona linii tnącej
Dostępne tylko przy tworzeniu widoku
Widok skrócony
Dostępne tylko przy tworzeniu widoku

Obiekty powierzchniowe


Wyświetlaj obiekty powierzchniowe Pokazać widok przekroju obiektów powierzchniowych z widokiem elementu nadrzędnego modelu. Ponadto do przekroju powierzchni można zastosować adnotacje, takie jak notatki i wymiary. To ustawienie jest utrzymywane pomiędzy sesjami.
Cięte obiekty powierzchniowe Pokazuje tylko linię przecięcia powierzchni w widoku przekroju.


Głębokość przekroju

Pozwala na ustawienie głębokości widoku przekroju do określonej odległości. Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla widoków przekroju, których linie cięcia składają się z linii jednosegmentowej.

Widoki przekroju odległości mają zastosowanie do komponentów a nie operacji.
Aby ustawić odległość, należy wykonać jedną z następujących czynności:
  • Ustawić wartość dla Głębokość .
  • Należy wybrać geometrię, np. krawędź lub oś, w widoku rodzica dla Odniesienie głębokości .
  • Przeciągnąć różową płaszczyznę przekroju w obszarze graficznym, aby ustawić głębokość cięcia. Wszystkie komponenty pomiędzy linią przekroju a płaszczyzną przekroju zostaną ukazane w widoku przekroju.
Podgląd

Importuj adnotację z

Importuj adnotacje Należy wybrać Importuj adnotacje aby importowane były wszystkie wybrane typy adnotacji z dokumentów części lub złożeń odniesienia.
Wybrać opcje importu adnotacji:
  • Adnotacje projektu
  • Adnotacje DimXpert Wymiarów
  • Uwzględnij elementy z ukrytych operacji

Stan wyświetlania

Tylko dla złożeń. Należy wybrać stan wyświetlania złożenia do umieszczenia w rysunku.

Stan wyświetlania Ukryj/pokaż jest obsługiwany przez wszystkie style wyświetlania. Inne stany wyświetlania (tryb wyświetlania , kolor itd.) są obsługiwane tylko przez Cieniowany z krawędziami i Cieniowany .

Styl wyświetlania

Użyj stylu rodzica Należy usunąć zaznaczenie, aby wybrać styl i ustawienia jakości różne od stylu i ustawień jakości w widoku rodzica.

Kliknąć styl wyświetlania.

Wybrać Wysoka jakość lub Jakość robocza, aby określić jakość wyświetlania modelu. Opcja ta jest dostępna tylko, gdy opcja Jakość wyświetlania dla nowych widoków jest ustawiona na Jakość robocza. Jeżeli wybierzemy Wysoka jakość, opcje te nie pojawią się ponownie.

Skala

Użyj skali rodzica Dotyczy takiej samej skali co skala używana dla widoku rodzica. Jeżeli zmienimy skalę widoku rodzica, skala wszystkich potomków używających skali rodzica zostanie aktualizowana.
Użyj skali arkusza Dotyczy takiej samej skali co skala używana dla arkuszu rysunku.
Użyj skali niestandardowej Dotyczy zdefiniowanej przez nas skali. Jeżeli wybrano Zdefiniowany przez użytkownika, wprowadzić skalę w polu poniżej w następującym formacie: x:x lub x/x. Należy wybrać Użyj skali tekstu modelu, aby zachować geometrię używaną w widokach adnotacji w częściach.
Wstępnie wybrane opcje w sekcji Użyj skali niestandardowej różnią się w zależności od standardu wymiarowania.

Typ wymiaru

Wymiary w rysunkach są:
Rzeczywiste Dokładne wartości modelu.
Rzut Wymiary 2D.

Typ wymiaru jest ustawiany kiedy wstawiamy widok rysunku. Możemy przeglądać i zmieniać typ wymiaru w menedżerach właściwości PropertyManager widoku rysunku.

Zasady dla typów wymiarów są następujące:
  • SOLIDWORKS określa typ wymiarów Rzut dla standardowych i dostosowanych widoków ortogonalnych oraz typ wymiarów Rzeczywisty dla wymiarów izometrycznych, aksonometrycznych dwuwymiarowych i aksonometrycznych trójwymiarowych.
  • Jeżeli utworzymy widok rzutowany lub pomocniczy z innego widoku, nowy widok użyje typu wymiarów Rzut nawet jeżeli oryginalny widok używał wymiarów typu Rzeczywisty.

Wyświetlanie oznaczenia gwintu

Następujące ustawienia zastępują opcję Wyświetlanie oznaczenia gwintu w menu Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Opisywanie szczegółów, jeżeli w widoku rysunku występują oznaczenia gwintu.

Wysoka jakość Wyświetla precyzyjny krój linii i przycięcia w oznaczeniach gwintu. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Wysoka jakość pokazuje tylko widoczną jego część (pokazuje dokładnie co jest a co nie jest widoczne).
System jest wolniejszy, kiedy oznaczenia gwintu są w Wysokiej jakości. Zaleca się usunięcie zaznaczenia tej opcji aż do czasu zakończenia umieszczania wszystkich adnotacji.
Jakość robocza Wyświetla oznaczenia gwintu z mniejszą ilością szczegółów. Jeżeli oznaczenie gwintu jest tylko częściowo widoczne, Jakość robocza pokazuje całą operację.

Zapisz widok jako

Rozwiń menu Zapisz widok jako, aby zapisać widok rysunku jako plik Dxf lub Dwg. Opcjonalnie można przeciągnąć manipulator punktu , aby ustawić początek układu współrzędnych w pliku, a następnie kliknąć Zapisz widok jako DXF/DWG . Ustawić opcje w oknie dialogowym Zapisz jako.
Opcja Eksportuj tylko geometrię modelu ignoruje inne adnotacje szkicu, które są powiązane z wybranym widokiem.

Automatyczna aktualizacja widoku

Wyklucz z automatycznej aktualizacji Wyklucza wybrane widoki rysunku z automatycznych aktualizacji, które mają miejsce, gdy przy zaznaczonej opcji Automatyczna aktualizacja widoku użytkownik otwiera rysunek i zapisuje w nim zmiany.

Więcej właściwości

Zobacz temat Właściwości widoku rysunku.