Widok pomocniczy

Widok pomocniczy jest podobny do Widoku rzutowania, jednakże jest on odginany w kierunku normalnym do krawędzi odniesienia w istniejącym widoku.

Można utworzyć widok pomocniczy rozstrzelonego widoku złożenia.

Można użyć naszkicowanych linii dla składania. W tym przykładzie, aby prawidłowo zorientować widok pomocniczy, należy dodać relację prostopadłości pomiędzy naszkicowaną linią a tymczasową osią otworu.


aux_relation2.gif

Przykład: Używanie widoku pomocniczego

Biegnąca pod kątem krawędź widoku przedniego została wybrana do Widoku pomocniczego, który znajduje się w prawym górnym rogu, ze strzałką rzutu oznaczoną C.


auxiliary_view_ex.gif