Przerwanie

W przypadku rysunków można użyć widoku przerwania (lub przerwanego). Widoki przerwania pozwalają na wyświetlenie widoku rysunku w większej skali na mniejszym arkuszu rysunku. Tworzymy odstęp w widoku przy użyciu pary linii przerwania. Wymiary orientacyjne i wymiary modelu skojarzone z przerwanym obszarem odzwierciedlają rzeczywiste wartości modelu.


broken_view.gif
Widoki przerwania zapewniają następujące funkcje:
 • Można określić rozmiar przerwy pomiędzy liniami przerwania i wydłużenie linii poza geometrię części w: Właściwości dokumentu - Opisywanie szczegółów.
 • Wymiary które przecinają linie przerwania są przerwane automatycznie.
  broken_view_dims.gif
 • Linie przerwania można zablokować w danym położeniu. Po utworzeniu przerwania należy zwymiarować linie przerwania względem znanego fragmentu geometrii. Wymiary te są używane tylko w dokumencie rysunku i nie pojawiają się na wydruku rysunku.
 • Można określić krój linii dla linii przerwania w Narzędzia > Opcje > Właściwości dokumentu > Krój linii.
 • Można wyświetlać linie wymiarów z zygzakiem, wybierając Pokaż wymiary jako przerwane w przerwaniach w widokach przerwania w części Właściwości dokumentu – Wymiary.
 • Polecenia Przerwanie oraz Cofnij przerwanie można zastosować w odniesieniu do wielu widoków.
 • Można użyć wielu linii przerwania w widoku przy użyciu dowolnej kombinacji poziomych lub pionowych linii przerwania. Wszystkie przerwania używają tego samego odstępu i stylu linii przerwania.
  broken_view_multiple.gif
 • Widoki przerwania części arkusza blachy rozłożonego modelu uwzględniają linie zgięcia.
 • Można połączyć widok przerwania z co najmniej jednym widokiem przekroju, aby utworzyć obrócony widok przekroju (obrócony przekrój).

Przykład: Widok przerwania zablokowany

drw_Broken_View_Locked1.gif drw_Broken_View_Locked2.gif