Vstup pro lineární statickou analýzu

Chcete-li provést statickou analýzu, budete potřebovat:

Síťovaný model Před spuštěním analýzy je potřeba vytvořit síť modelu. Před vytvořením sítě musí být definovány podmínky kontaktu. Jakákoliv změna v geometrii, podmínkách kontaktu nebo možnostech sítě vyžaduje nové vytvoření sítě.
Vlastnosti materiálu

Je třeba definovat Youngův modul pružnosti EX (někdy též modul pružnosti). Pokud není Poissonova konstanta (NUXY) definovaná, uvažuje se hodnota nula. Navíc je nutné definovat hustotu (DENS) v případě, že se uvažuje vliv gravitace a/nebo odstředivé zatížení, a součinitel tepelné roztažnosti (ALPX) v případě, že se uvažuje tepelné zatížení. Pokud vyberete materiál z výchozí knihovny materiálů, tyto vlastnosti budou přiřazeny automaticky. Výchozí hodnota modulu pružnosti ve smyku (GXY) se vypočítá z rovnice: GXY = EX/2(1+NUXY).

Výše uvedený popis se vztahuje na izotropní materiály. Pro ortotropní materiály můžete definovat jiné moduly pružnosti, moduly kluzu, Poissonovy konstanty a/nebo součinitele tepelné roztažnosti v různých směrech.

Kritéria selhání ke zjištění selhání využívají pevnost v tlaku, tahu a kluzu. Nepoužívají se při výpočtech napětí.

Uchycení Vhodná uchycení zabrání tělesu pohyb pevného tělesa. Není-li váš model vhodně omezen, zaškrtněte možnost Použít měkkou pružinu pro ustálení modelu pro ustálení modelu v dialogovém okně Statický. Při importu zatížení z aplikace SOLIDWORKS Motion zkontrolujte, zda je zapnuta volba Použít inerciální odlehčení. Tyto volby jsou dostupné pro řešiče Direct Sparse a FFEPlus.
Zatížení Alespoň jeden z následujících typů zatížení:
  • Koncentrované síly
  • Tlak
  • Předepsané nenulové posuny
  • Síly v pevných spojích těles (gravitační a/nebo odstředivé)
  • Teplotní (definujte teploty nebo získejte teplotní profil z teplotní analýzy)
  • Zatížení importovaná z aplikace SOLIDWORKS Motion (SOLIDWORKS Motion je software pro navrhování simulací mechanických systémů. Je integrován do systému SOLIDWORKS a nabízí inženýrům funkce pro modelování 3D strojních systémů ve formě virtuálních prototypů.)
  • Importované hodnoty teploty a tlaku z aplikace Flow Simulation (SOLIDWORKS Flow Simulation je software využívající metody Computational Fluid Dynamics (CFD). Umožňuje analyzovat širokou škálu složitých tečení s rozmanitými fyzikálními vlastnosti.)
Chcete-li změnit vlastnosti existující studie, klepněte pravým tlačítkem na její ikonu ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Vlastnosti.