Lineární statická analýza

Při aplikování zatížení na těleso se těleso zdeformuje a vliv zatížení se přenáší skrz celé těleso. Vnější zatížení způsobí to, že vnitřní síly a reakce uvedou těleso do stavu rovnováhy. Lineární statická analýza spočítá posuny, namáhání, napětí a reakční síly pod vlivem aplikovaných zatížení.

Lineární statická analýza vychází z následujících předpokladů:

Statický předpoklad

Všechna zatížení aplikuje pomalu a postupně, dokud nedosáhnou svých plných velikostí. Po dosažení svých plných velikostí zatížení zůstávají konstantní (časově neměnná). Tento předpoklad nám umožňuje zanedbat síly setrvačnosti a tlumení, protože jde o zanedbatelně malá zrychlení a rychlosti. Časově proměnná zatížení způsobují značné síly setrvačnosti a tlumení, které opodstatňují dynamickou analýzu. Dynamická zatížení se mění s časem a v mnoha případech způsobují značné síly setrvačnosti a tlumení, které není možné zanedbat.

  • Je důležité ověřit statický předpoklad, protože dynamické zatížení mohou tvořit napětí až 1/(2x)krát napětí, která byla vytvořena statickými zatíženími se stejnou velikostí, kde x je poměr viskózního tlumení. Pro lehce tlumené struktury s 5% tlumením budou dynamická napětí až 10 krát větší než statická napětí. Nejhorší situace nastává u rezonance. Další informace jsou k dispozici v tématu Dynamická analýza.
  • Pomocí statické analýzy můžete spočítat strukturální odezvu těles točících se konstantními rychlostmi nebo pohybujících se s konstantním zrychlením, protože vytvořená zatížení se nemění s časem.
  • Pomocí lineárních nebo nelineárních dynamických studií můžete spočítat odezvu struktury na dynamická zatížení. Mezi dynamická zatížení patří především oscilační zatížení, rázy, kolize a nahodilá zatížení.

Předpoklad linearity

Vztah mezi zatíženími a způsobenými odezvami je lineární. Pokud například zdvojnásobíte zatížení, zdvojnásobí se také odezva modelu (posuny, namáhání a napětí). Předpoklad lineárnosti můžete zadat v případě, že:

  • Všechny materiály v modelu splňují Hookův zákon, takže napětí je přímo úměrné namáhání.
  • Způsobená posunutí jsou dostatečně malá na to, aby bylo možné ignorovat změnu tuhosti způsobenou zatížením.
  • Mezní podmínky se během použití zatížení nemění. Zatížení musí mít konstantní velikost, směr a rozložení. Při deformaci modelu by se neměla měnit.