PropertyManager 2D zjednodušení

PropertyManager 2D zjednodušení řídí vytváření 2D řezů ze 3D geometrií.

Zobrazení tohoto správce PropertyManager:

Začněte s otevřeným dokumentem. Vytvořte novou simulační studii (statickou, teplotní nebo nelineární). Ve správci PropertyManager Studie pod položkou Možnosti vyberte možnost Použít 2D zjednodušení.

Typ

Vyberte jednu z dostupných možností.

Rovinné napětí   Použijte tuto možnost pro tenké geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem menší než ostatní dvě. Síly působící kolmo na rovinu musí být zanedbatelné, s nulovým napětím kolmým na rovinu řezu. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
Rovinná deformace   Tuto možnost použijte pro geometrie, ve kterých je jedna kóta mnohem větší než ostatní dvě. V kolmém směru na rovinu řezu se tělo nedeformuje a síly se nesmí lišit. Tato možnost není dostupná pro teplotní studie.
Vysunutý   Tuto možnost použijte k definování konstantních tepelných zatížení podél směru vysunutí. Tato možnost je dostupná jen pro teplotní studie.
Souměrný dle osy   Tuto možnost použijte, pokud jsou geometrie, vlastnosti materiálu, strukturální a teplotní zatížení a kontaktní podmínky souměrné (3600) kolem osy.
     
Rovina řezu surface.png

Definuje rovinu řezu, která protíná 3D geometrii. Vyberte referenční rovinu, rovinné plochy, nebo roviny skici.

U objemových těl musí vybraná referenční rovina protínat těla.
Hloubka řezu dim_lin_t1.png Nastavuje tloušťku řezu kolmo k rovině řezu. Tato možnost není k dispozici pro teplotní studie.
Hloubka řezu se používá při výpočtu celkového zatížení použitého na vybrané entity. Pokud například vyvinete tlak o síle 10 N na 1m hranu a hloubka řezu je 1 m, použije se celková síla 10 N na plochu 1 m2.
Osa souměrnosti Definuje referenční osu používanou jako osa souměrnosti. Geometrie, vlastnosti materiálu, zatížení, uchycení a kontaktní podmínky by měly být souměrné (3600) kolem osy. Tato možnost je dostupná pouze s volbou Souměrný dle osy.
Použít druhou stranu   Používá opačnou stranu řezu. Tato možnost je dostupná jen pro možnost souměrnou podle osy.
Zobrazit náhled   Umožňuje programu spočítat 2D výběry, zatímco PropertyManager zůstává otevřený.
U větších modelů budete pravděpodobně chtít z důvodu výkonnosti výběr smazat. Program spočítá 2D výběry po klepnutí na v PropertyManageru.