Przypisywanie dostosowanych właściwości

Możemy przypisać dostosowane właściwości z trzech różnych źródeł:

Źródło Opis
Szkic profilu Możemy przypisać szkicowi profilu wszelkie z najczęściej używanych właściwości, które są unikatowe dla profilu i które chcemy, aby zostały dziedziczone przez element listy elementów konstrukcji spawanej odpowiadający operacji członu konstrukcyjnego. Przykładem takiej właściwości jest Opis.
Operacja Operacja Właściwości przypisane do operacji konstrukcji spawanej są propagowane do wszystkich elementów listy elementów konstrukcji spawanej. Umożliwia to przypisanie właściwości z inną wartością, którą możemy później edytować dla każdego elementu listy elementów konstrukcji spawanej. Na przykład możemy dodać właściwość Koszt z wartością w odpowiedniej walucie.
Lista elementów ciętych Elementy listy elementów konstrukcji spawanej dziedziczą właściwości ze szkicu profilu i z operacji konstrukcji spawanej. Możemy przypisać nowe właściwości lub edytować istniejące właściwości. Na przykład możemy dodać właściwość Waga i połączyć ją z właściwościami masy modelu. Tworzenie łącza pomiędzy nimi pozwala aplikacji SOLIDWORKS na kalkulowanie masy pierwszego obiektu bryłowego w elemencie listy elementów ciętych. System oblicza również i dodaje właściwości DŁUGOŚĆ, Kąt1, Kąt2, OPIS, MATERIAŁ, ILOŚĆ oraz CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ w przypadku obiektów wygenerowanych przez operacje członów konstrukcyjnych. Właściwości DŁUGOŚĆ, Kąt1 i Kąt2 nie można edytować.
Jako że obliczana jest waga tylko pierwszego elementu w folderze Element listy elementów ciętych każdy folder Element listy elementów ciętych powinien zawierać tylko identyczne elementy. Jeżeli dwa obiekty są geometrycznie identyczne, lecz mają zastosowane różne materiały, to są one umieszczane w oddzielnych folderach na liście elementów ciętych.