Stan geometrii szkicu

Szkice uwzględniają stan i elementy szkicu, w obrębie szkicu uwzględniają stan. Stany elementu szkicu są wyświetlane w różnych kolorach, aby ułatwić ich rozpoznawanie.

Stany szkicu obejmują:

Nieaktualne

Brązowe w obszarze graficznym w części Relacje w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje i w drzewie operacji FeatureManager.

Wskazuje że geometria szkicu nie może zostać rozwiązana. Na przykład usunięcie elementu użytego dla zdefiniowania innego elementu szkicu.
sketch_dangling_dimensions_ok.gif sketch_dangling_dimensions.gif
Pierwotny szkic Szkic z nieaktualnymi wymiarami

Zależny

Szary w obszarze graficznym.

Wskazuje że wymiar jest zbędny i nie może zostać zmodyfikowany.

Kiedy dodamy zbędny wymiar, możemy wybrać opcję Zmień ten wymiar na zależny i kliknąć przycisk OK w oknie dialogowym. Wymiar zmieni się z czerwonego (przedefiniowany) na szary.

Konflikty elementu

W kolorze żółtym w obszarze graficznym w części Relacje w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.

Wskazuje zbędny wymiar lub niepotrzebną relację.
sketch_over_defined.gif
Należy użyć SketchXpert Szkiców, aby rozwiązać skonfliktowane szkice.

Niedodefiniowany

Niebieski w obszarze graficznym.

Wskazuje element szkicu, który wymaga wymiaru lub relacji do innego elementu szkicu.
Można generować kombinację wymiarów i relacji, aby całkowicie zdefiniować niedodefiniowany szkic.

Całkowicie zdefiniowany

Czarny w obszarze graficznym w części Relacje w menedżerze właściwości PropertyManager Wyświetlaj/usuń relacje.

Wskazuje że istnieją wszystkie wymagane wymiary i relacje do elementów szkicu bez zbędnych czy niepotrzebnych elementów powodujących przedefiniowanie szkicu.

Nieprawidłowy

Żółty w obszarze graficznym.

Wskazuje elementy szkicu, które są nieprawidłowe, tworzące szkic bez możliwości jego rozwiązania w jego bieżącym stanie.

Wymaga usunięcia niektórych relacji lub wymiarów lub przywrócenia elementu szkicu do jego poprzedniego stanu.

Splajny nie mogą być samo przecinające się, zmodyfikowanie Kierunku promieniowego styczności PM_Tangent_Radial_Direction.gif tworzy nieprawidłowy element szkicu.

Wideo: Nieprawidłowy szkic splajnu

Element niemożliwy do rozwiązania

W kolorze czerwonym w obszarze graficznym.

Wskazuje że geometria szkicu nie może ustalić pozycji jednego lub więcej elementów szkicu.

sketch_solved_dimension.gif sketch_not_solved_dimension.gif
Szkic rozwiązany z wymiarem 50 Szkic jest niemożliwy do rozwiązania z wymiarem 80.