Wymiarowanie szkicu 2D

Elementy szkicu 2D lub 3D mogą być wymiarowane za pomocą narzędzia Inteligentny wymiar. Możemy przeciągać lub usuwać wymiary gdy narzędzie Inteligentny wymiar jest aktywne.

Typy wymiarów są określone przez wybrane elementy szkicu. W niektórych typach wymiarów (punkt-punkt, kątowy, kołowy), miejsce wstawienia wymiaru ma również wpływ na typ dodawanego wymiaru.
Można utworzyć operacje bez dodawania wymiarów do szkicu, jednakże zalecaną praktyką jest wymiarowanie szkiców. Należy wymiarować zgodnie z intencją projektu modelu; na przykład możemy zwymiarować otwory w pewnej odległości od krawędzi lub też w pewnej odległości od siebie nawzajem.
Istnieje kilka zautomatyzowanych narzędzi skojarzonych z wymiarami i relacjami. Aplikacja SOLIDWORKS może:
 • Całkowite definiowanie szkiców
 • Rozwiązać przedefiniowane szkice

Aby dodać wymiar do szkicu lub rysunku, należy:

 1. Kliknąć Inteligentny wymiar Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif na pasku narzędzi Wymiary/Relacje lub kliknąć Narzędzia > Wymiary > Inteligentny . Domyślnym typem wymiaru jest Równoległy.
  Opcjonalnie możemy ręcznie wybrać inny typ wymiaru z menu podręcznego. Kliknąć szkic prawym przyciskiem myszy i wybrać Więcej wymiarów. Wybrać Poziomy, Pionowy, Łańcuch wymiarowy, Poziomy łańcuch wymiarowy lub Pionowy łańcuch wymiarowy. Jeżeli edytujemy widok rysunku, to dodatkowo mamy możliwość wyboru Linia bazowa oraz Sfazowanie.
 2. Wybrać elementy do zwymiarowania, jak to ukazuje poniższa tabela.
  Wcześniej dokonane wybory można cofnąć, naciskając klawisz Esc. Na przykład przy wymiarowaniu wielu elementów za pomocą narzędzia Inteligentny wymiar Tool_Smart_Dimensions_Relations.gif naciśnięcie klawisza Esc powoduje cofnięcie ostatniego wyboru. Funkcja ta jest przydatna po przypadkowym zaznaczeniu elementu, który nie ma być objęty wymiarowaniem.
  W trakcie przemieszczania wskaźnika wymiar jest przyciągany do najbliższej orientacji.
 3. Kliknąć, aby umieścić wymiar.
  Aby zwymiarować... Należy kliknąć... Uwaga:
  Długość linii lub krawędzi Linia.  
  Kąt pomiędzy dwiema liniami Dwie linie lub linia i krawędź modelu. Umieszczenie wymiaru ma wpływ na sposób pomiaru kąta.

  Wideo: Wymiarowanie kąta pomiędzy dwiema liniami

  Odległość pomiędzy dwiema liniami Dwie linie równoległe lub linia i równoległa krawędź modelu.  
  Prostopadła odległość od punktu do linii Punkt i linia lub krawędź modelu.  
  Odległość pomiędzy dwoma punktami Dwa punkty. Jeden z punktów może być wierzchołkiem modelu.
  Wszystkie poniższe wymiary odległości zostały utworzone poprzez wybranie tych samych dwóch punktów, a następnie różnych lokalizacji dla każdego z wymiarów:
  P2PDIM1.gif
  P2PDIM2.gif
  P2PDIM3.gif

  Wideo: Wymiarowanie punkt-punkt

  Promień łuku Łuk.  
  Rzeczywista długość łuku Łuk, a następnie dwa punkty końcowe. Wideo: Wymiarowanie długości łuku
  Średnica okręgu Obwód. Wyświetlany jako liniowy lub średnica, w zależności od umieszczenia.

  Wideo: Wymiarowanie okręgu

  Odległość, gdy jednym lub obydwoma elementami jest łuk lub okrąg. Punkt środka lub obwód łuku lub okręgu, a następnie drugi element (linia, krawędź, punkt itp.). Domyślnie odległość jest mierzona do punktu środka łuku lub okręgu, nawet jeżeli wybierzemy obwód.
  Punkt środkowy krawędzi liniowej Kliknąć prawym przyciskiem myszy krawędź, której punkt środkowy chcemy zwymiarować i kliknąć Wybierz punkt środkowy. Następnie wybrać drugi element do wymiarowania. Można również wymiarować względem punktów środkowych, gdy dodajemy wymiary linii bazowej lub łańcuchy wymiarowe.
  Podwojona odległość między elementem szkicu i linią środkową Element szkicu, później linia środkowa. Następnie przeciągnąć wskaźnik na przeciwną stronę linii środkowej. W relacjach podwojonej odległości tworzy się wartość, która jest dwukrotną odległością elementu szkicu od linii środkowej. Te relacje pomagają użytkownikowi w wyznaczeniu równej odległości po drugiej stronie linii środkowej. Relacje podwojonej odległości są przydatne w tworzeniu szkiców profili dla operacji obróconych.

  Wideo: Wymiarowanie podwojonej odległości

  Menu podręczne wymiarów zawiera Opcje wyświetlania. Dostępne opcje zależą od typu wymiaru i innych czynników. Mogą one obejmować:
  • Pokaż nawiasy
  • Wymiary w dwóch jednostkach
  • Pokaż jako kontrolę