Otwieranie istniejących dokumentów części, złożeń lub rysunków

Dostępnych jest kilka sposobów otwierania istniejących dokumentów części, złożenia lub rysunku.

Używanie narzędzia Otwórz

Narzędzia Otwórz można użyć do wyszukiwania i otwierania istniejących dokumentów części, złożeń i rysunków. Filtry pozwalają określić typ szukanego dokumentu.

Aby otworzyć istniejące dokumenty części, rysunku lub złożenia, należy,

 1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard), kliknąć Plik > Otwórz lub nacisnąć klawisze Ctrl + O.
 2. W oknie dialogowym wybrać typ pliku w polu Typy plików lub użyć przycisków szybkiego filtrowania, aby przejrzeć najczęściej używane typy plików SOLIDWORKS (na przykład .sldprt, .slddrw i .sldasm) w dowolnej kombinacji.
 3. Przeglądać, aby wybrać dokument lub dokumenty.
  W oplu Opis pojawi się tekst, jeżeli we właściwościach dokumentu istnieje opis lub jeżeli był on dodany przy zapisaniu dokumentu.
 4. Wybrać opcje w oknie dialogowym.
 5. Kliknąć Otwórz, aby otworzyć dokument.
  Kiedy otwieramy pliki z poprzedniej wersji SOLIDWORKS, pliki te mogą być otwierane wolno. Harmonogram zadań SOLIDWORKS konwertuje pliki tak że otwierają się one szybciej.

Otwieranie rysunków z dokumentów części lub złożenia

Można użyć narzędzia Otwórz rysunek, aby otworzyć istniejące rysunki skojarzone z aktywnym dokumentem części lub złożenia.

 • Narzędzie to jest dostępne w menu Plik i na kontekstowych paskach narzędzi.
 • Można je dodać do gestów myszy i przypisać mu skrót klawiaturowy.
 • Narzędzie można też dodać do menedżera poleceń CommandManager lub do pasków narzędzi. Kliknąć Narzędzia > Dostosuj > Polecenia > Standardowe i przeciągnąć opcję Otwórz rysunek na pasek narzędzi lub do menedżera poleceń CommandManager.

Aby otworzyć istniejący rysunek z aktywnego dokumentu części lub złożenia:

 • Wykonać jedną z następujących czynności:
  • Kliknąć Plik > Otwórz rysunek.
  • Kliknąć prawym przyciskiem myszy górny element w drzewie operacji FeatureManager lub w pustym miejscu w obszarze graficznym i wybrać Otwórz rysunek .

Aby otworzyć istniejący rysunek komponentu złożenia:

 • W dokumencie złożenia kliknąć prawym przyciskiem myszy komponent w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć w obszarze graficznym, a następnie wybrać Otwórz rysunek .

Oprogramowanie SOLIDWORKS będzie poszukiwać rysunku o takiej samej nazwie jak model, w tym samym folderze co model. Jeżeli ten rysunek istnieje, to zostanie on otwarty automatycznie. Jeżeli taki rysunek nie istnieje, to pojawi się okno przeglądania, umożliwiające ręczne zlokalizowanie rysunku.

W przypadku, gdy istnieje więcej niż jeden otwarty i niezapisany rysunek dla modelu, pojawi się komunikat monitujący o wybranie rysunku do otwarcia w oknie dialogowym Przeglądaj otwarte dokumenty.

Otwieranie komponentów z dokumentów złożeń

Podczas edytowania złożenia, możemy otworzyć skojarzone z nim dokumenty komponentów (części lub podzespołów) w ich własnych oknach. Wszelkie zmiany dokonane w pliku komponentu automatycznie aktualizują złożenie.

Aby otworzyć komponent z dokumentu złożenia, należy:

Otworzyć okno złożenia i wykonać jedną z następujących czynności:
 • W drzewie operacji FeatureManager kliknąć komponent lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Otwórz część lub Otwórz podzespół .
 • W obszarze graficznym:
  • Kliknąć lub kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać Otwórz część .
  • Kliknąć podzespół lub kliknąć go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać podzespół z listy rozwijanej Otwórz część .
Dokument komponentu zostanie otwarty w oddzielnym oknie.

Otwieranie złożeń z dokumentów części

Podczas edytowania części zawierającej operacje w kontekście, możemy otworzyć dokument złożenia, w którym te operacje zostały utworzone.

Aby otworzyć złożenie z dokumentu części, należy:

 1. W oknie części kliknąć prawym przyciskiem myszy operację lub szkic w drzewie operacji FeatureManager lub w obszarze graficznym, który posiada zewnętrzne odniesienie.
 2. Wybrać Edytuj w kontekście.
  Złożenie, które zawiera ścieżkę aktualizacji dla wybranej operacji zostanie otwarte w oddzielnym oknie.