Elementární a uzlová napětí

SX Normálové napětí X
SY Normálové napětí Y
SZ Normálové napětí Z
TXY Smykové napětí ve směru Y na rovině kolmé ke směru X
TXZ Smykové napětí ve směru Z na rovině kolmé ke směru X
TYZ Smykové napětí ve směru Z na rovině kolmé ke směru Y

Následující množství nepoužívají referenční geometrii:

P1 první hlavní napětí (největší)
P2 2. hlavní napětí
P3 3. hlavní napětí
VON Napětí von Mises
INT Intenzita napětí = P1-P3
ERR Chyba normy energie (dostupné jen pro elementová napětí)
CP Kontaktní tlak

Napětí osy

Složky napětí závisí na směrech, ve kterých byly spočítány. Pro určité souřadnice osy rotace zmizí smyková napětí. Zbývající tři složky normálového napětí se nazývají napětí osy. Směry přidružené k napětím osy se nazývají směry osy.

Napětí von Mises nebo ekvivalentní napětí

Na rozdíl od složek napětí, napětí von Mises nemá žádný směr. Je plně definováno velikostí a jednotkami napětí. Pomocí napětí von Mises kritéria selhání zjistí selhání tažných materiálů.

Napětí von Mises se spočítá ze šesti složek napětí následovně:

VON = {0,5 [(SX -SY)2 + (SX-SZ)2 + (SY-SZ)2] + 3(TXY2 + TXZ2 + TYZ2)}(1/2)

Nebo obdobně, ze tří napětí osy,

VON = {0,5 [(P1 - P2)2 + (P1 - P3)2 + (P2 - P3)2]}(1/2)