Okótování 2D skici

Nástroj Inteligentní kóta slouží ke kótování entit 2D nebo 3D skici. Kótu můžete přetáhnout nebo odstranit, jakmile je nástroj Inteligentní kóta aktivní.

Typy kót jsou určeny podle zvolených entit skici. U některých typů kót (od bodu k bodu, úhlové, kruhové) je typ přidané kóty ovlivněn také umístěním kóty.
Prvky můžete vytvářet i bez přidání kót do skic. Je však dobrým zvykem skici kótovat. Kótování provádějte v souladu se záměrem návrhu modelu; můžete například kótovat díry v určité vzdálenosti od hrany nebo od ostatních děr.
Existuje několik automatických nástrojů týkajících se kótování a vazeb. Aplikace SOLIDWORKS za vás může:
 • Plně určit skicu
 • Vyřešit přeurčené skici

Chcete-li kótu přidat do skici nebo výkresu:

 1. Klikněte na nástroj Inteligentní kóta na panelu nástrojů Kóty/vztahy nebo na Nástroje > Kóty > Inteligentní . Výchozí typ kóty je Rovnoběžná.
  Alternativně můžete zvolit jiný typ kóty z místní nabídky. Pravým tlačítkem myši klepněte na skicu a vyberte Více kót. Vyberte z těchto možností: Vodorovná,, Svislá,, Řetězová,, Vodorovná řetězová nebo Svislá řetězová. Pokud upravujete pohled výkresu, můžete navíc vybrat Od základnyZkosení.
 2. Vyberte položky ke kótování, jak je zobrazeno v tabulce dole.
  Předchozí výběry můžete vrátit stiskem klávesy Esc. Například při kótování více entit pomocí nástroje Inteligentní kóta můžete stiskem klávesy Esc zrušit poslední výběr. To je užitečné v případě, kdy nechtěně vyberete entitu, kterou jste nechtěli kótovat.
  Při pohybu ukazatelem se kóta přichytí k nejbližší orientaci. Text kóty je během umisťování poloprůhledný.
 3. Klepnutím kótu umístěte.
  Chcete-li kótovat položku... Klikněte na položku... Poznámka:
  Délka čáry nebo hrany Čára.  
  Úhel mezi dvěma čarami Dvě čáry nebo čára a modelová hrana. Umístění kót ovlivňuje způsob, jakým se měří úhel.

  Video: Kótování úhlu mezi dvěma přímkami

  Vzdálenost mezi dvěma čarami Dvě paralelní čáry nebo čára a paralelní hrana modelu.  
  Vzdálenost od bodu k čáře (v kolmici) Bod a čára nebo hrana modelu.  
  Vzdálenost mezi dvěma body Dva body. Jeden z bodů může být vrchol modelu.
  Tyto kóty byly vytvořeny výběrem dvou stejných bodů a následným výběrem jiného umístění pro každou kótu:

  Video: Kótování od bodu k bodu

  Poloměr oblouku Oblouk.  
  Skutečná délka oblouku Oblouk, potom dva koncové body. Video: Kótování délky oblouku
  Průměr kružnice Obvod. Zobrazen jako lineární nebo průměr, v závislosti na umístění.

  Video: Kótování kružnice

  Vzdálenost, pokud je jedna či obě entity oblouk nebo kružnice Středový bod nebo obvod oblouku či kružnice, a druhá entita (čára, hrana, bod atd.). Ve výchozím nastavení se vzdálenost měří ze středu oblouku nebo kružnice, i když vyberete obvod.
  Středový bod lineární hrany Pravým tlačítkem vyberte hranu, k jejímuž středovému bodu chcete kótovat, a klikněte na Vybrat středový bod. Poté vyberte další entitu pro kótování. Při používání kót základny nebo řetězových kót můžete také provést kótování ke středovým bodům.
  Zdvojená vzdálenost mezi entitou skici a osou Entita skici a poté osa. Poté přetáhněte ukazatel na opačný konec osy. Vazby zdvojené vzdálenosti vytváří hodnotu, která je dvojnásobkem vzdálenosti entity skici k ose. Tyto vazby umožňují určit stejnou vzdálenost ke druhé straně osy. Vazby zdvojené vzdálenosti jsou užitečné při vytváření skic profilu pro rotované díly.

  Video: Zdvojená vzdálenost kótování

  Místní nabídka kót nabízí Možnosti zobrazení. Dostupné možnosti závisí na typu kóty a jiných faktorech a mohou být mimo jiné tyto:
  • Zobrazit závorky
  • Duální kóta
  • Zobrazit jako kontrolní rozměr