Funkce PropertyManager možností výsledku

Správce PropertyManager Možnosti výsledků dovoluje nastavit možnosti pro výsledky statických, lineárně dynamických, nelineárních a přechodových teplotních studií.

Množství ukládaná do souboru

Toto nastavení je dostupné pouze pro statickou studii.

Napětí a namáhání Pokud je vybrána tato možnost, program ukládá výsledky napětí a deformace do souboru výsledků (*.CWR). Když toto políčko není zaškrtnuté, program vypočítá a uloží pouze výsledky posunutí a sil těles.

Výchozí nastavení řešiče je na výpočet a uložení všech výsledků.

Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li provádět rychlé analýzy se zobrazením výsledků posunutí svého modelu a ušetřit místo na disku.
Pro všechny kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u všech kroků výsledků.
Pro určené kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u zadaných kroků výsledků.

Množství

Toto nastavení je dostupné pouze pro lineární dynamické studie. Při vybrání se uloží do souboru výsledků (*.CWR) výsledky následujících množství:

Posunutí a rychlosti

Relativní

Relativní k základu. Použitelné u lineárních dynamických studií s jednotným základovým buzením.)

Absolutní

Pokud aplikujete vybrané základové buzení, výsledky se udávají vždy v absolutních hodnotách.

Napětí a reakce Lze vykresli všechny výsledky pro všechny složky napětí a vypsat reakční síly.

V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD uloží do souboru výsledků *.CWR.

Všechny složky napětí Je možné vykreslit výsledky všech složek napětí.
Pouze uzlové napětí von Mises (rychlejší) Redukuje velikost souboru výsledků analýzy pro lineární dynamické studie. Je možné vykreslit pouze složku napětí von Mises.

V případě studií náhodných vibrací se hodnoty napětí RMS a PSD von Mises uloží do souboru výsledků *.CWR.

Průměrná napětí ve středních bodech (jen vysoce kvalitní objemová síť) Zprůměruje napětí ve středních uzlech objemových prvků vysoké kvality v oblastech se strmým zakřivením.

U vysoce kvalitního objemového prvku software napětí ve středních bodech vypočítá zprůměrováním hodnot napětí na přilehlých rohových uzlech. Tato metoda průměrování napětí slouží k vylepšení výpočtu napětí ve středních bodech pro čtyřboké prvky s vysokými poměry stran.

Příklad zprůměrování napětí:
  • Hodnota napětí v rohových uzlech (1, 2, 3 a 4) globálně zprůměrovaná na sdílené prvky.
  • Napětí ve středních bodech (5, 6, 7, 8, 9 a 10) zprůměrovaná na přiřazené rohové uzly. Například napětí (uzel 5) = (napětí (uzel 1) + napětí (uzel 2)) / 2
Hodnoty zrychlení jsou vždy absolutní. Nelineární dynamické studie vždy ukládají relativní posunutí a rychlosti.

Kroky výsledků – zadání 1

Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků.

Začít Číslo prvního kroku výsledků.
Na konec Číslo posledního kroku výsledků.
Přírůstek Přírůstek kroků výsledků.

Kroky výsledků – zadání 2

Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Kroky výsledků – Zadání 1. Je možné určit až pět zadání.

Umístění grafů

Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků. Vyberte vrcholy a referenční body pro uložení výsledků. Výsledky se ukládají v každém kroku.

Pokud nevyberete žádnou entitu, výsledky se uloží u všech uzlů.
Pro všechny kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u všech kroků výsledků.
Pro určené kroky výsledků Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u zadaných kroků výsledků.

Výběr režimu

Je k dispozici pouze pro lineární dynamické studie (průběh, harmonické a nahodilé vibrace).

Všechny režimy Pokud je tato volba vybrána, použijí se v dynamickém řešení všechny dostupné normální režimy.
Vybrané režimy Když je tato volba vybrána, můžete vybrat normální režimy, které chcete do řešení zahrnout.