Provedení nelineární analýzy

Poznámky o definici nelineárních studií

 • Při definici nelineární studie můžete vybrat statickou nebo dynamickou studii. Nelineární studie jsou řešeny v časové doméně.
 • Nelineární analýza vyžaduje určení metody řízení průběhu řešení. Rozhraní implicitně používá metodu řízení Síla, což je ve většině případů optimální volba. Metoda Síla umožňuje řídit každé zatížení a uchycení individuálně pomocí časové křivky. Metody PosunDélka oblouku počítají násobitel pro všechna zatížení v jednom kroku řešení. Jinými slovy, v každém kroku řešení se všechna zatížení proporcionálně změní.
 • Chcete vybrat metodu řízení Posun nebo Délka oblouku, na kartě Řešení klepněte na tlačítko Pokročilé možnosti.
 • Položky Čas spuštěníČas ukončení určené na kartě Řešení (v sekundách) nejsou využívány metodou řízení Délka oblouku. Časové hodnoty jsou pseudohodnoty kromě situací: 1) používáte modely materiálů s účinky tečení, 2) uvažujete teplotní účinky z přechodové tepelné studie.
 • U nelineární dynamické studie jsou časové hodnoty reálné hodnoty.
 • Časový přírůstek na kartě Řešení je interpretován podle vybrané metody řízení. Pro metody řízení SílaPosun se pomocí něj postupně zvyšuje čas od Času spuštění do Času ukončení. Pro metodu řízení Délka oblouku se pomocí něj interně odhaduje počáteční hodnota přírůstku pro délku oblouku. Řešení se zastaví podle parametrů určených na kartě Pokročilé možnosti.
 • Volba Restart vám umožňuje pokračovat v řešení od posledního úspěšného kroku řešení. Chcete-li studii spouštět opakovaně, je třeba před jejím spuštěním vybrat možnost Uložit data pro restartování analýzy. Chcete-li restartovat problém, pro který jsou dostupné informace pro restartovaní, před spuštěním zaškrtněte políčko Restartovat ve vlastnostech studie.
Je třeba rozhodnout, která metoda řízení se má použít. Řízení síly je nejběžnější metoda a zároveň jediná metoda dostupná pro dynamické nelineární studie. Metody řízení Posun nebo Délka oblouku však mohou být pro určité třídy problémů vhodnější. Kontakt je podporován pouze v metodě řízení síly.

Provedení nelineární analýzy pomocí metody řízení Síla

Jak provést nelineární analýzu pomocí metody řízení Síla:

 1. Vytvořte nelineární statickou studii.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Řešení určete parametry Čas spuštění, Čas ukončení, Přírůstek času, a zaškrtněte požadovaná nastavení v polích Možnosti nelineárnosti geometrieŘešič.
  Ve většině případů, pokud můžete nastavit Iterační metodu a Možnosti kroků/tolerance, není nutné klepnout na tlačítko Pokročilé možnosti.
 4. Chcete-li uvažovat teplotní účinky nebo účinky proudění, klepněte na kartu Vliv proudění/teplot a nastavte požadované volby.
 5. Klepněte na OK.
 6. Definujte vlastnosti materiálu, síť, zatížení a uchycení. Každé zatížení a uchycení můžete asociovat s jinou křivkou času. Časové rozmezí pro každou křivku by mělo pokrývat Čas spuštěníČas ukončení.
 7. Definujte tlumení. Toto nastavení je použitelné jen pro nelineární dynamické studie.
 8. Ve stromu klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků a nastavte možnosti ukládání výsledků.
 9. Spusťte studii a výsledky zobrazte v různých časech (krocích řešení).
  Když spustíte studii, která nemá složky výsledků, software vytvoří složky a obrázky zadané v Možnostech výsledků typu studie. Pokud složky výsledků existují, software aktualizuje existující obrázky.

Provedení nelineární statické analýzy pomocí metody řízení Posunutí

Jak provést nelineární statickou analýzu pomocí metody řízení Posun:

 1. Vytvořte nelineární statickou studii.
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Řešení určete parametry Čas spuštění, Čas ukončení, Přírůstek času, a zaškrtněte požadovaná nastavení v polích Možnosti nelineárnosti geometrieŘešič.
 4. Klepněte na tlačítko Pokročilé možnosti, vyberte metodu řízení Posun a nastavte Možnosti ovládání posunu, kde můžete určit řídící stupeň volnosti jako funkci času. Toto je jediná křivka času používaná metodou řízení Posun. Časové rozmezí by mělo pokrývat Čas spuštěníČas ukončení.
 5. Chcete-li uvažovat teplotní účinky nebo účinky proudění, klepněte na kartu Vliv proudění/teplot a nastavte požadované volby.
 6. Klepněte na OK.
 7. Definujte vlastnosti materiálu, síť, zatížení a uchycení. S křivkou času není asociováno žádné zatížení nebo uchycení.
 8. Ve stromu klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků a nastavte možnosti ukládání výsledků.
 9. Spusťte studii a výsledky zobrazte jako funkci parametru zatížení.

Provedení nelineární statické analýzy pomocí metody řízení Délka oblouku

Jak provést nelineární statickou analýzu pomocí metody řízení Délka oblouku:

 1. Vytvořte nelineární statickou studii
 2. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu studie a vyberte příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Řešení ignorujte položky Čas spuštěníČas ukončení. Určete parametry Přírůstku času a v polích Možnosti nelineárnosti geometrieŘešič zaškrtněte požadovaná nastavení. Pomocí přírůstku času program interně spočítá počáteční délku obloku pro každý krok.
 4. Klepněte na tlačítko Možnosti výsledků a vyberte metodu řízení Délka oblouku a nastavte Možnosti dokončení délky oblouku, kde můžete určit ukončovací schéma.
 5. Chcete-li uvažovat teplotní účinky nebo účinky proudění, klepněte na kartu Vliv proudění/teplot a nastavte požadované volby.
 6. Klepněte na OK.
 7. Definujte vlastnosti materiálu, síť, zatížení a uchycení. S křivkou času není asociováno žádné zatížení nebo uchycení.
 8. Ve stromu klepněte pravým tlačítkem na složku Možnosti výsledků a nastavte možnosti ukládání výsledků.
 9. Spusťte studii a výsledky zobrazte jako funkci parametru zatížení.