Popis vztahů skici

Následující tabulka popisuje entity, které umožňují příslušný vztah, a zároveň vlastnosti výsledného vztahu.

Vztah Entity, které lze vybrat Výsledné vztahy
Vodorovná nebo Svislá Jedna nebo více čar či dva nebo více bodů. Čáry se změní na vodorovné nebo svislé (podle nastavení aktuálního prostoru skici). Body jsou zarovnány vodorovně nebo svisle.
Kolineární Dvě nebo více čar. Položky leží na stejné nekonečné přímce.
Koradiální Dva nebo více oblouků. Položky mají stejný střed a poloměr.
Kolmá Dvě čáry. Obě vybrané položky jsou na sebe kolmé.
Válcové Dvě nebo více čar.

Čára a rovina (nebo rovinná plocha) ve 3D skice.

Položky jsou navzájem rovnoběžné.

Přímka je rovnoběžná s vybranou rovinou.

Rovnoběžný YZ Čára a rovina (nebo rovinná plocha) ve 3D skice. Přímka je rovnoběžná s rovinou YZ vzhledem k vybrané rovině.
Rovnoběžný ZX Čára a rovina (nebo rovinná plocha) ve 3D skice. Přímka je rovnoběžná s rovinou ZX vzhledem k vybrané rovině.
Podél Z Čára a rovina (nebo rovinná plocha) ve 3D skice. Přímka je kolmá na plochu vybrané roviny.
Vazby ke globálním osám jsou nazývaný Podél X, Podél Y a Podél Z. Vazby, které jsou místní k rovině se nazývají Vodorovné, Svislé,Kolmé.
Tečna Oblouk, elipsa nebo splajn, a čára nebo oblouk. Dvě položky zůstávají tečné.
Soustředná Dva nebo více oblouků, nebo bod a oblouk. Oblouky mají společný střed.
Středový bod Dvě čáry nebo bod a čára. Bod zůstává ve středovém bodu čáry.
Průsečík Dvě čáry a jeden bod. Bod zůstává v průsečíku čar.
Sjednocená Bod a čára, oblouk nebo elipsa. Bod leží na čáře, oblouku nebo elipse.
Rovnítko Dvě nebo více čar nebo dva a více oblouků. Délky čáry nebo poloměr zůstanou stejné.
Stejná křivost Dva splajny. Poloměr zakřivení a vektor (směr) obou splajnů se shodují.
Symetrická Středová čára a dva body, čáry, oblouky, nebo elipsy. Položky si udrží stejnou vzdálenost od středové čáry, a to na čáře kolmé na středovou.
Pevný Jakákoli entita. Velikost a umístění entity jsou pevně dané. Koncové body pevné čáry lze však přesunout podél nekonečné čáry, na které leží pevná. Koncové body oblouku nebo eliptického segmentu lze také přesunout podél úplné podkladové kružnice či elipsy.
Pevná drážka Entita skici drážky. Velikost a umístění entity je pevně dané.
Děrování Bod skici a osa, hrana, čára nebo splajn. Bod skici je stejnolehlý k místu, kde osa, hrana, nebo křivka proniká rovinou skici. Vztah děrování je použit pro tažení s vodícími křivkami.
Sloučit body Dva body skici nebo koncové body. Dva body jsou sloučeny do jediného.
Zdvojená vzdálenost Středová čára a libovolná entita skici. Entita skici je kótována ve dvojnásobné vzdálenosti od středové čáry. 
Shodné drážky Dvě nebo více entity skici drážky. Položky mají stejnou délku a poloměr.
Na hraně Hrany tělesa. Hrany tělesa jsou promítnuty na rovinu skici pomocí nástroje Převést entity Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
Na ploše Entity skici na ploše. Entity skici jsou umístěny na ploše.
Na povrchu Entity skici na povrchu. Entity skici jsou umístěny na povrchu.
Tečná k ploše Entita skici a plocha těla. Entita skici a plocha jsou navzájem tečné.
Převod   Viz Použití převodů a řemenů pro skici rozvržení.
Torzní spojitost Splajn a jedna z těchto entit:
  • Splajn
  • Oblouk
  • Kuželový nebo eliptický oblouk.
  • Hrany modelu, které jsou lineární, kruhové, kuželové, parabolické, eliptické nebo založené na splajnu.
Entity skici získají vztah hladké návaznosti se stejným zakřivením a stejnou mírou křivosti ve sdíleném koncovém bodě.
  • Vytváříte-li vztah k čáře, jedná se o vztah k nekonečné přímce, nejen k naskicovanému úseku čáry nebo fyzické hraně. Výsledkem je, že některé položky se nedotýkají, i když byste to očekávali.
  • Pokud vytvoříte vztah k části oblouku nebo elipsy, jedná se o vztah k úplné kružnici nebo elipse.
  • Pokud vytvoříte vztah k položce, která neleží na rovině skici, platí výsledný vztah pro projekci příslušné položky tak, jak se zobrazí na rovině skici.
  • Další vztahy jsou vytvořeny automaticky, jakmile použijete volby Odsunout entityPřevést entity.