Vazby skici – přehled

V aplikaci SOLIDWORKS jsou vazby mezi entitami skici a geometrií modelu ve 2D nebo 3D skicách důležitým stavebním prvkem záměru návrhu.

Vztahy můžete přidávat následujícím způsobem:
  • Při skicování umožněte aplikaci SOLIDWORKS automaticky přidat vazby. Automatické vazby spoléhají na:
    • Odvozování
    • Zobrazení ukazatele
    • Zachycení skici a Rychlá zachycení
  • Po dokončení rýsování můžete přidat vztahy ručně pomocí nástroje Přidat vztah nebo upravit existující vztahy pomocí nástroje Zobrazit/odstranit vztahy .

    Pokud kliknete pravým tlačítkem s jednou nebo více vybranými entitami skici, panel nástrojů, který se zobrazí, zůstane viditelný a umožní vám přidat více vztahů. Například máte vybrány dvě čáry. K čarám můžete přidat svislé a vodorovné vazby a udělat je shodné bez provedení změn ve správci PropertyManager nebo zobrazení panelu nástrojů.

Rovnice vyjadřují matematické vztahy mezi kótami v rámci modelu, ale mimo skici.