Zachytávání skici

Každé zachycení skici umožňuje automatické zachycení k vybraným entitám v průběhu skicování. Ve výchozím nastavení jsou Zachycení skici zapnutá s výjimkou Mřížky. Všechna zachycení skici můžete ovládat pomocí možností zachytávání.

Zachytávání skici zpřístupníte prostřednictvím panelu nástrojů Rychlá zachytávání, plovoucí nabídky Rychlá zachytávání Tool_Quick_Snaps_CommandManager_Sketch.gif na panelu nástrojů Skica nebo místní nabídky.

Zachycení skici můžete použít u entit skici, hran modelu v dílech, sestavách a výkresech.

Ve skicách s více entitami se zachytí jen aktuální entita skici.

Zachytávání skici Nástroj Popis
Koncové body a body skici Tool_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává vytvářenou skicu ke středům následujících entit skici: čar, mnohoúhelníků, obdélníků, rovnoběžníků, zaoblení, oblouků, parabol, segmentů elips, splajnů, bodů, zkosení a os. Přichytí ke středu oblouků.
Středové body Tool_Center_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává vytvářenou skicu ke koncům následujících entit skici: kružnic, oblouků, zaoblení, parabol a segmentů elipsy.
Středové body Tool_Midpoint_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává vytvářenou skicu ke středovým bodům čar, mnohoúhelníků, obdélníků, rovnoběžníků, zaoblení, oblouků, parabol, segmentů elips, splajnů, bodů, zkosení a os.
Body kvadrantů Tool_Quadrant_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává vytvářenou skicu ke kvadrantům kružnic, oblouků, zaoblení, parabol, elips a segmentů elips.
Průsečnice Tool_Intersection_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává vytvářenou skicu k průsečíkům entit, které se dotýkají nebo protínají.
Nejbližší Tool_Nearest_Snap_Quick_Snaps.gif Podporuje všechny entity. Všechna zachycení zapnete zrušením zaškrtnutí políčka Nejbližší zachycení. V takovém případě nemusí být váš ukazatel v bezprostřední blízkosti jiné entity skici, aby se zobrazil přesah nebo došlo k zachycení k danému bodu. Při zaškrtnutém políčku Nejbližší zachycení se zachycení zapnou jen tehdy, je-li ukazatel v blízkosti bodu zachycení.
Tečna Zachytává vytvářenou skicu k tečnám kružnic, oblouků, zaoblení, parabol, elips, segmentů elips a splajnů.
Kolmá Tool_Perpendicular_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytí čáru k jiné čáře.
Válcové Tool_Parallel_Snap_Quick_Snaps.gif Vytvoří rovnoběžnou entitu k čarám.
Vodorovné/svislé čáry Tool_H_V_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytí přímku svisle ke stávající vodorovné čáře skici a vodorovně ke stávající svislé čáře skici.
Vodorovné/svislé k bodům Tool_H_V_Point_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytí přímku svisle nebo vodorovně ke stávajícímu bodu skici.
Délka Tool_Length_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává přímky k přírůstkům nastaveným pro mřížku, aniž by bylo nutné mřížku zobrazit.
Zachycení délky zapnete, pokud během skicování podržíte klávesu Shift.
Mřížka Tool_Grid_Snap_Quick_Snaps.gif Zachytává entity skici ke svislým a vodorovným dělicím přímkám mřížky. Je to jediné zachycení skici, které není standardně aktivní.
 • Pokud políčko Zachycení k mřížce není zaškrtnuto, nebudou se entity zachytávat k mřížce.
 • Pokud je políčko Zachycení k mřížce zaškrtnuto:
  • Entity se budou zachytávat k mřížce pouze při zaškrtnutém políčku Zachytávat jen při zobrazení mřížky.
  • Entity se budou vždy zachytávat k mřížce při nezaškrtnutém políčku Zachytávat jen při zobrazení mřížky (i když mřížka není zobrazena).
Úhel Tool_Angle_Snap_Quick_Snaps.gif Provádí zachycení k úhlům. Chcete-li nastavit úhly, klepněte na položku nabídky Nástroje > Možnosti > Možnosti systému > Skica , vyberte položku Vztahy/zachycení a nastavte hodnotu Úhel zachycení.

Aktivace zachytávání skici

Zachytávání skici aktivujete takto:

 1. Vytvořte skicu s více entitami.
 2. Vyberte jakýkoli skicovací nástroj a podržte ukazatel nad skicovanou entitou.
  • Barva této entity skici se změní.
  • Vhodná Rychlá zachycení se objeví na entitě skici.
  • Ukazatel se změní a zobrazí se u něj popisek s informací o přesahu.