Opcje analizy częstotliwości

Okno dialogowe Częstotliwość pozwala wybrać żądane opcje dla badania częstotliwości.

Obciążenia wpływają na charakterystykę modalną obiektu. Na przykład: obciążenia ściskające zmniejszają częstotliwości rezonansowe, a obciążenia rozciągające zwiększają je. Można to łatwo zaobserwować zmieniając napięcie struny w skrzypcach. Im wyższe napięcie, tym wyższa częstotliwość (ton). Nie ma potrzeby definiowania żadnych obciążeń w badaniu częstotliwości. Jeśli jednak zostaną one zdefiniowane, to ich wpływ zostanie uwzględniony w obliczeniach częstotliwości rezonansowych.

Opcje

Liczba częstotliwości Pozwala ustawić żądaną liczbę częstotliwości drgań własnych (rezonansowych) do obliczenia. Domyślnie obliczanych jest pięć najniższych częstotliwości. Mody ciała sztywnego są obliczane przez solver FFEPlus. Ciało bez jakichkolwiek umocowań posiada sześć modów ciała sztywnego. Mody ciała sztywnego posiadają zerowe częstotliwości (okres nieskończony).

Jeżeli scenariusze robocze modelu obejmują obciążenia dynamiczne, ważne jest obliczenie co najmniej jednej częstotliwości, która jest wyższa od częstotliwości obciążenia. W większości sytuacji rezonans jest niepożądany, ponieważ powoduje zniszczenie. Jednakże niektóre urządzenia wykorzystują rezonans w celu wyzwolenia jakiegoś zdarzenia, stosując jednocześnie środki kontroli nad nadmiernymi deformacjami z nim skojarzonymi.

Górne ograniczenie częstotliwości Pozwala ustawić górne ograniczenie częstotliwości dla żądanego zakresu częstotliwości. Należy użyć wartości domyślnej zero, chyba że częstotliwości drgań własnych powyżej pewnej wartości nie są interesujące. Wprowadzenie zera powoduje obliczenie określonej liczby częstotliwości.
Dla solvera FFEPlus można określić Liczbę częstotliwości lub Górne ograniczenie częstotliwości. Dla solvera Direct Sparse, można określić tylko Liczbę częstotliwości i określić zmianę częstotliwości.
Oblicz częstotliwości najbliższe do: (zmiana częstotliwości) Dostępne dla solverów Direct Sparse i Intel Direct Sparse. Opcję tę należy wybrać, aby określić interesującą wartość częstotliwości. Oprogramowanie obliczy częstotliwości leżące najbliżej określonej wartości. Opcja ta jest nazywana w literaturze zmianą (przesunięciem) częstotliwości. Opcji tej można użyć, aby uniknąć obliczania modów ciała sztywnego.
Kiedy nie można wykonać analizy częstotliwościowej z powodu osobliwości macierzy sztywności, problem z osobliwością można obejść, używając opcji przesunięcia częstotliwości. Wartość przesunięcia należy zwiększać stopniowo od zera do wartości, przy której solver Direct Sparse będzie mógł pomyślnie obliczyć żądane częstotliwości.

Jeśli wprowadzona zostanie wyższa wartość przesunięcia częstotliwości, solver Direct Sparse obliczy wybiórczo żądaną liczbę częstotliwości zebranych wokół wartości przesunięcia. W ten sposób można zaoszczędzić czas obliczeniowy i uniknąć obliczania częstotliwości z niższego zakresu (łącznie z modami ciała sztywnego), które nie są interesujące w analizie.

Uwzględnij rozkład naprężeń Opcja ta jest aktywowana wewnętrznie w celu uwzględnienia wpływu wszelkich zastosowanych obciążeń na sztywność modelu. Patrz również Pomoc SOLIDWORKS Simulation: Uwzględnij rozkład naprężeń.
Użyj miękkiej sprężyny dla stabilizacji modelu Wybranie tej opcji dodaje miękkie sprężyny do stabilizacji niewystarczająco wspartych modeli.

Niekompatybilne opcje wiązania

Automatyczne Jeżeli domyślny kontakt wiązany „powierzchnia do powierzchni” znacznie spowalnia proces rozwiązywania, solver przełącza się automatycznie na wiązanie „węzeł do powierzchni”. Automatyczna opcja jest dostępna dla badań statycznych, częstotliwości, wyboczenia i liniowych dynamicznych.
Uproszczony Program zastępuje domyślny kontakt wiązany oparty na powierzchni i wznawia kontakt wiązany oparty na węźle. Należy zaznaczyć tę opcję w przypadkach kiedy napotkamy na problemy z wydajnością przy rozwiązywaniu modeli o rozległych powierzchniach kontaktowych.
Bardziej dokładne (wolniej) Program zastosowuje domyślny kontakt wiązany oparty na powierzchni, co powoduje wydłużenie czasu rozwiązania w porównaniu z wyrażeniem kontaktu opartego na węźle.

Solver

Pozwala określić solver, który ma być użyty do obliczenia częstotliwości rezonansowych i skojarzonych postaci drgań (modów). Aby uwzględnić wpływ obciążenia na częstotliwości rezonansowe, należy wybrać Automatyczny lub Direct Sparse.

Automatyczne Oprogramowanie wybiera solver w oparciu o typ badania, opcje analizy, warunki kontaktu itp.
Direct sparse Zaznaczenie tej opcji wykorzystuje algorytm wyodrębniania modów solvera Direct Sparse podczas wykonywania badania.
FFEPlus Zaznaczenie tej opcji wykorzystuje solver FFEPlus podczas wykonywania badania.
Folder wyników Pozwala określić katalog, w którym ma być przechowywany folder wyników symulacji.