Uwagi

Istnieje możliwość dołączania uwag do badania. Pomaga to w udokumentowaniu wszelkich obserwacji i komentarzy na temat badania. Uwagi są zawarte w pliku raportu.

Aby dołączyć uwagi do badania, należy:

  1. Kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania w drzewie badania Simulation i wybrać Właściwości.
    Pojawi się okno dialogowe dla danego typu badania.
  2. Kliknąć kartę Uwagi.
  3. Zaznaczyć opcję Uwzględnij w raporcie, aby uwzględnić uwagi w raporcie badania.
  4. W oknie Komentarze wpisać żądane uwagi.
  5. Kliknąć OK.