Termiczne - Opcje

Okno dialogowe Termiczne pozwala wybrać żądane opcje dla badania termicznego.

Aby uzyskać dostęp do okna dialogowego opcji Termiczne, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę badania termicznego w drzewie badania Simulation i wybrać Właściwości.

Typ rozwiązania

Nieustalony Zaznaczenie tego przycisku uruchamia analizę termiczną stanu nieustalonego.
Całkowity czas Wyznacza całkowity czas (T) interesujący nas w analizie stanu nieustalonego. Domyślnie jest to 1.0 s.
Przyrost czasu Wyznacza przyrost czasu (Δt) dla kroków rozwiązania stanu nieustalonego. Domyślnie jest to 0,1 s. Program oblicza rozwiązanie w chwili Δt, 2(Δt), 3(Δt), 4(Δt),... oraz T, gdzie Δt jest przyrostem czasu, a T jest określonym czasem całkowitym.
Temperatury początkowe z badania termicznego Wykorzystuje temperatury obliczone w badaniu termicznym (stanu ustalonego lub nieustalonego) jako warunek początkowy dla badania termicznego stanu nieustalonego. Wybrać żądane Badanie termiczne i określić Kroki czasu, przy których profil temperaturowy ma zostać użyty jako warunek początkowy (w badaniach termicznych stanu ustalonego pole Kroki czasu ma wartość 1).
Stan ustalony Zaznaczenie tej opcji określa analizę termiczną stanu ustalonego.

Opcja konwekcji płynu

Uwzględnia efekt konwekcji płynu z SOLIDWORKS Flow Simulation Zaznaczenie opcji powoduje odczyt z pliku współczynnika konwekcji obliczonego w zakończonym badaniu Flow Simulation dla tej samej konfiguracji. Należy wybrać żądany plik wyniku Flow Simulation (*.fld), który został wygenerowany przez aplikację Flow Simulation. Wyświetlone zostaną: nazwa modelu, nazwa konfiguracji oraz numer iteracji przepływu skojarzone z określonym plikiem. Opcja ta nie jest dostępna dla badań uproszczenia 2D.
Aby wyświetlić wykres importowanej konwekcji w modelu, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę konwekcji w drzewie badania Simulation i wybrać opcję Pokaż wykres. Aby opcja wykresu była dostępna, model musi mieć utworzoną siatkę.

Solver

Pozwala określić solver, który ma być użyty przy uruchomieniu badania.

Automatyczne Zaznaczenie tej opcji pozwala na wybranie przez oprogramowanie solvera, który zostanie użyty.
Direct sparse Zaznaczenie tej opcji wykorzystuje solver Direct Sparse podczas wykonywania badania.
FFEPlus Zaznaczenie tej opcji wykorzystuje solver FFEPlus podczas wykonywania badania.
Folder wyników Należy zaakceptować folder domyślny lub przejść do innej lokalizacji dla wyników, aby ją wybrać.
Zaawansowane opcje Przełącza na kartę Zaawansowane tego okna dialogowego.

Zalecany przyrost czasu w badaniach termicznych

Zalecany rozmiar kroku czasu (Δt) dla temperaturowej analizy stanu nieustalonego jest związany z długością przewodnictwa elementu oraz właściwościami materiału.

Im większa dyfuzyjność termiczna, tym mniejsze powinny być czas Δt oraz długość elementu. Zalecany krok czasu jest podany jako:

Δt ≤ δ2 ∕ 4α

α = dyfuzyjność cieplna = K / ρc (jednostką jest długość2 / czas)

δ = długość przewodzenia (dla elementów liniowych jest to długość elementu, na płaszczyźnie lub w objętości elementu, równa przekątnej wpisanego koła lub kuli)

K = przewodzenie

ρ = masa właściwa

c = ciepło właściwe