Ogólne tabele

Istnieje możliwość generowania ogólnych tabel do użycia w rysunkach. Tabele te mają podobne funkcje do innych tabel SOLIDWORKS, takie jak dzielenie, scalanie, sortowanie oraz równania.

Należy użyć tabeli ogólnej kiedy chcemy wpisać dane do komórek a nie generować je automatycznie. Tabele ogólne wymagają wprowadzenia danych przez użytkownika dla wszystkich komórek.

Aby wstawić tabelę ogólną, należy:

  1. Na rysunku kliknąć Ogólna tabela (pasek narzędzi Tabela) lub Wstaw > Tabele > Ogólna tabela.
  2. Określić właściwości opisane poniżej, a następnie kliknąć przycisk .
  3. Dwukrotnie kliknąć komórkę i wpisać tekst. Można również wstawić symbole i dostosowane właściwości.

Szablon tabeli

Kliknąć Otwórz szablon tabeli , aby wybrać standardowy lub dostosowany szablon. Opcja ta jest dostępna tylko podczas wstawiania tabeli.

Można określić ścieżkę pliku dla szablonu tabel ogólnych w sekcji Opcje systemu > Lokalizacje plików. Szablon ten pomoże użytkownikom w skonsolidowaniu stylów i formatowania. Domyślną ścieżką do szablonu jest C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\english.

Pozycja tabeli

Nieruchomy narożnik kontroluje kierunek, w którym tabela powiększa się przy dodawaniu nowych kolumn lub wierszy.

Ustawia Nieruchomy narożnik na:


Lewy górny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Prawy górny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane poniżej punktu zakotwiczenia.
Lewy dolny Nowe kolumny są dodawane po prawej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.
Prawy dolny Nowe kolumny są dodawane po lewej stronie a nowe wiersze są dodawane powyżej punktu zakotwiczenia.

Przyłącz do punktu zakotwiczenia

Przyłącza określony narożnik do kotwicy tabeli.

Opcja Nieruchomy narożnik nie jest dostępna przy pierwszym utworzeniu tabeli. Jeżeli tabela jest zakotwiczona przy utworzeniu, nieruchomy narożnik jest automatycznie wybrany w arkuszu rysunku w kwadrancie najbliższym do kotwicy tabeli.

Rozmiar tabeli

Ustawia liczbę Kolumn i Wierszy dla tabeli.

Obramowanie


  Użyj ustawień dokumentu Używa opcji ustawionych w Właściwości dokumentu > Ogólne tabele.
Ustawianie granicy pola Ustawia grubość linii dla zewnętrznej granicy tabeli.
Granica siatki Ustawia grubość linii dla wewnętrznych linii siatki w tabeli.

Warstwa

W rysunkach z nazwanymi warstwami, należy wybrać warstwę. Tabela przyjmuje kolor warstwy.Format tekstu

Wszystko wielkimi literami Wybierz, aby określić, że wszystkie znaki w tabeli są wielkimi literami.

Tolerancje wymiaru oraz położenia i kształtu w tabelach ogólnych

Przy łączeniu wartości wymiaru lub tolerancji położenia i kształtu z komórką w tabeli ogólnej tolerancja wymiaru lub położenia i kształtu w komórce wyświetla te same elementy co oryginalna adnotacja, łącznie z tolerancją, wymiarami w dwóch jednostkach i dodatkowym tekstem.